Space

Provozní řád pro poskytování služeb

PROVOZNÍ ŘÁD PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKOU CESTOU

§ 1.

Tento Provozní řád je ustaven na základě čl. 8 odst. 1 bod 1 zákona z 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (sb. z roku 2002, částka 144, č. 1204 ve znění pozdějších předpisů). Provozní řád stanovuje především: druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou; podmínky pro poskytování služeb elektronickou cestou, včetně: technické požadavky nezbytné pro spolupráci s informačním systémem, který používá Poskytovatel služeb, zákaz pro Příjemce služeb dodávat nezákonný obsah, podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronickou cestou, způsob postupu při reklamaci v oblasti poskytování služeb elektronickou cestou.

§ 2.

Definice

Pro potřeby tohoto provozního řádu budou mít níže uvedené pojmy následující význam:

 1. Poskytovatel služeb - KAN společnost s ručením omezeným se sídlem v Kleosině na adrese: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Oblastním soudem v Białystoku, XII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000187613; s číslem DIČ: 9661319453; se základním kapitálem ve výši: 350 000,00 PLN,
 2. Příjemce služeb - fyzická osoba, právnická osoba nebo jiná organizační jednotka, jíž zákon přiznává právní způsobilost a která využívá Služby poskytované Poskytovatelem služeb prostřednictvím Internetových stránek,
 3. Internetové stránky internetové stránky Poskytovatele služeb, které se nacházejí na internetové adrese http://pl.kan-therm.com/, a také jejich součásti.
 4. Služby – služby, které poskytuje Poskytovatel služeb ve prospěch Příjemců služeb elektronickou cestou, uvedené v § 4 odst. 1 Provozního řádu;
 5. Osobní údaje - údaje, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 (dále jen: „GDPR“).
 6. Heslo – sled písemných a číselných znaků a/nebo speciálních znaků, které si Příjemce služby zvolí během Registrace, nezbytný k autorizaci Příjemce služeb při přihlašování k Účtu na Internetových stránkách.
 7. Účet – místo na Internetových stránkách, které je dostupné konkrétnímu Příjemci služeb po provedení Registrace a které umožňuje využívání služeb uvedených v Provozním řádu.
 8. Login– e-mail Příjemce služeb, nezbytný k získání přístupu k Účtu, který uvádí Příjemce služeb během Registrace.
 9. Provozní řád – tento Provozní řád, který popisuje pravidla poskytování služeb elektronickou cestou na Internetových stránkách ze strany Poskytovatele služeb a pravidla pro využívání těchto služeb ze strany Příjemců služeb.
 10. Registrace – dobrovolná činnost Příjemce služeb, která spočívá ve vytvoření Účtu na Internetových stránkách. Registrace na Stránkách je bezplatná.

§ 3.

Podmínky přístupu ke Službám

 1. Aby Příjemce služeb mohl řádně využívat Internetové stránky, musí splnit níže uvedené technické podmínky:
  1. přístup k Internetové síti,
  2. internetový prohlížeč, který pracuje se soubory cookies, JavaScript a Flash.

§ 4.

Druhy, podstata a rozsah Služeb

 1. Poskytovatel služeb poskytuje ve prospěch Příjemce služeb tyto Služby:
  1. přístup k obecně přístupným obsahům, které se nacházejí na Internetových stránkách,
  2. vedení Účtu a přístup k němu,
  3. přístup k panelu se správou školení,
  4. registrace na školení, které pořádá Poskytovatel služeb,
  5. registrace na události, které pořádá Poskytovatel služeb,
  6. zasílání obchodních informací elektronickou cestou.
 2. Služba přístupu k obecně přístupným obsahům, které se nacházejí na Internetových stránkách spočívá v umístění Internetových stránek ve veřejně dostupných zdrojích Internetové sítě tak, aby každý uživatel sítě, kterého to zajímá, mohl získat přístup k obsahu Internetových stránek v libovolný okamžik. Tuto službu je možné využívat anonymně.
 3. K uzavření smlouvy o poskytování Služeb dochází:
  1. pokud jde o Službu přístupu k obecně přístupným obsahům, které se nacházejí na Internetových stránkách  vstup Příjemce služeb na Internetové stránky,
  2. pokud jde o Službu vedení a přístupu k Účtu – provedení Registrace,
  3. pokud jde o Službu přístupu k panelu správy – provedení Registrace,
  4. pokud jde o Službu registrace na školení – vyplnění registračního formuláře na školení, zaškrtnutí požadovaných polí a kliknutí na tlačítko schválení (např. „Odeslat“),
  5. pokud jde o Službu registrace na událost – vyplnění registračního formuláře na událost, zaškrtnutí požadovaných polí a kliknutí na tlačítko schválení (např. „Odeslat“),
  6. pokud jde o Službu zasílání obchodních informací – vyplnění příslušného formuláře, vyjádření dobrovolného souhlasu se zasíláním obchodních informací elektronickou cestou a kliknutí na tlačítko schválení (např. „Odeslat“, „Objednávám“).
 4. Poskytování Služby přístupu k obecně přístupným obsahům, které se nacházejí na Internetových stránkách nevyžaduje Registraci. Tato služba je poskytovaná po dobu přístupu Příjemce služby k obecně přístupným obsahům, které se nacházejí na Interentových stránkách.
 5. Poskytování Služby vedení a přístupu k Účtu – provedení Registrace vyžaduje dokončení procesu Registrace. Příjemce služeb provádí Registraci vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici na Internetových stránkách, zaškrtnutím požadovaných polí a kliknutím na tlačítko schválení (např. „Odeslat“, „Založit účet“). Po provedení výše uvedeného bude na e-mailovou adresu Příjemce služeb zasláno potvrzení o provedení registrace a aktivační odkaz za účelem potvrzení správnosti e-mailové adresy.
 6. K využívání Služeb a přístupu k Účtu je oprávněn výhradně Příjemce služeb, jehož údaje byly uvedeny v registračním formuláři během Registrace. Je zakázáno, aby Příjemce služeb využíval Účty jiných Příjemců služeb a také, aby Příjemce služeb zpřístupňoval vlastní Účet jiným Příjemcům služeb nebo jiným třetím osobám.
 7. Příjemce služeb je povinen uchovat v tajnosti Login a Heslo.
 8. Pokaždé, když se Příjemce služeb přihlašuje k Účtu, je vyžadováno uvedení Loginu a Hesla.
 9. Login musí být aktivní e-mailová adresa, k jejímuž používání má Příjemce služeb právo.
 10. Heslo se musí skládat minimálně z 8 písemných a číselných znaků a/nebo speciálních znaků.
 11. Příjemce služby může změnit heslo z úrovně Účtu nebo pomocí funkce „Zapomenuté heslo“, která je dostupná na stránce přihlašování k Účtu.
 12. Účet má tyto funkce:
  1. správa Účtu,
  2. využívání Služeb.
 13. Služba vedení Účtu je poskytována po dobu neurčitou. Příjemce služeb má kdykoliv právo požadovat odstranění Účtu. Požadavek na odstranění Účtu může Příjemce služeb nahlásit e-mailem na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb. Odstranění Účtu znamená ukončení smlouvy o poskytování služby elektronickou cestou.
 14. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo přerušit, odstranit nebo omezit funkce Účtu (rozsah poskytované služby) především:
  1. v případech uvedených v obecně platných právních předpisech,
  2. v případě, že Příjemce služby využívá Účet nebo jiné Služby způsobem, který je v rozporu s tímto Provozním řádem.
 15. V případě, kdy důvodem přerušení nebo omezení funkce Účtu je využívání účtu způsobem, který je v rozporu s ustanoveními Provozního řádu, k obnovení úplné funkčnosti Účtu může dojít na žádost Příjemce služeb a pouze poté, co tyto činnosti ukončí a odstraní následky těchto činností v rozsahu a způsobem, který určí Poskytovatel služeb.
 16. Služba přístup k panelu správy školení  spočívá v umožnění Příjemci služeb přístupu k modulu panel správy, které slouží ke správě školení pořádaných Poskytovatelem služeb, přístup je možný po přihlášení Příjemce služeb k Účtu. Služba přístup k panelu správy školení je poskytovaná na dobu neurčitou, ale nikoliv déle než je poskytována Služba přístupu k Účtu.
 17. Za účelem registrace na školení, které pořádá Poskytovatel služeb, je Příjemce služeb povinen vyplnit registrační formulář na školení, zaškrtnout požadovaná pole a kliknout na tlačítko schválení (např. „Odeslat“).
 18. V rámci poskytované Služby registrace na školení může Poskytovatel služeb zasílat na e-mailovou adresu Příjemce služeb:
  1. informace o změně termínu školení,
  2. oznámení o zrušení školení,
  3. certifikát o účasti,
  4. dodatečné školící materiály.
 19. Smlouva o poskytování Služby registrace na školení je ukončena v okamžiku jejího splnění.
 20. Za účelem registrace na událost, kterou pořádá Poskytovatel služeb, je Příjemce služeb povinen vyplnit registrační formulář na událost, zaškrtnout požadovaná pole a kliknout na tlačítko schválení (např. „Odeslat“). Smlouva o poskytování Služby je ukončena v okamžiku jejího splnění.
 21. Za účelem objednávky od Poskytovatele služeb zasílání obchodních informací elektronickou cestou je Příjemce služeb povinen vyplnit příslušný formulář, vyjádřit dobrovolný souhlas se zasíláním obchodních informací elektronickou cestou a kliknout na tlačítko schválení (např. „Odeslat“, „Objednávám“).
 22. Příjemce služeb může kdykoliv odvolat dostávání obchodních informací elektronickou cestou. Za tím účelem musí Příjemce služeb zaslat Poskytovateli služeb e-mailovou zprávu, což znamená ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou. Služba je poskytována po dobu neurčitou.
 23. Služby jsou poskytované ve prospěch Příjemců služeb bezplatně.

§ 5.

Povinnosti Příjemců služeb

 1. Příjemce služeb, který Služby využívá, je povinen především:
  1. používat Internetové stránky tak, aby nebylo narušeno jejich fungování, v prvé řadě použitím stanoveného softwaru nebo zařízení (zvláště nepovolených zařízení ve smyslu předpisů zákona z 5. července 2002 o ochraně některých služeb poskytovaných elektronickou cestou založených nebo spočívajících v podmíněném přístupu, sb. částka 126, č. 1068 ve znění pozdějších předpisů),
  2. využívání Služeb způsobem, který je v souladu s předpisy právního řádu platného na území Polské republiky, ustanoveními Provozního řádu a také obecnými zásadami používání Internetové sítě a dobrými mravy.
 2. Za nepovolené využívání Služeb se považuje jakékoliv vědomé nebo nevědomé činnosti  Uživatele, které vedou k porušení Provozního řádu, dobrého jména Poskytovatele služeb, třetích osob a porušení obecně platných právních předpisů. Především se za nepovolené činnosti považuje:
  1. činnosti, které vedou k narušení osobního vlastnictví jiných osob,
  2. porušení práv na duševní vlastnictví třetích osob,
  3. porušení tajemství podniku třetích osob,
  4. skutky nekalé konkurence,
  5. diskriminace nebo vyzývání k diskriminaci na jakémkoliv základě,
  6. vyzývání nebo přesvědčování k jakýmkoliv činnostem, které jsou v rozporu se zákonem.
 3. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení odst. 1 - 2 výše je Poskytovatel služeb oprávněn:
  1. vyzvat Příjemce služeb, aby odstranil obsah, který je v rozporu se zákonem,
  2. odstranit - bez předchozího varování nebo výzvy - obsah, který je v rozporu se zákonem,
  3. zablokovat Příjemci služeb přístup k Internetovým stránkám nebo jiným Službám,
  4. odmítnout další poskytování Služeb ve prospěch Příjemce služeb.
 4. Využívání Služeb ze strany Příjemce služeb může znamenat povinnost uvést své osobní údaje. Zásady zpracování osobních údajů Příjemce služeb na straně Poskytovatele služeb popisuje Politika ochrany soukromí, která se nachází v Záložce pod názvem Politika ochrany soukromí.
 5. Příjemce služeb je povinen uvést výhradně pravdivé údaje a také,
  kterými může disponovat a jejichž uvedení nebo pozdější využití v
  rámci Služeb během normálních činností neporušuje práva třetích osob.

§ 6.

Odpovědnost

 1. Příjemce služeb vynaloží veškeré úsilí za účelem zajištění bezpečného poskytování Služeb elektronickou cestou.
 2. Poskytovatel služeb nese odpovědnost za škodu, která může vzniknout nesprávného fungování jednotlivých Služeb, které je výsledkem události nezávislé na činnosti Poskytovatele služeb,
 3. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody, které jsou způsobené činností nebo  jejím zanecháním Příjemcem služeb, především  jeho nesprávným používáním   Služeb nebo   používáním Služeb způsobem, který neodpovídá obecně platným právním předpisům nebo Právnímu řádu.
 4. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za ztrátu údajů způsobenou působením vnějších faktorů (např. zařízení, softwaru, připojení atp.) ani jinými okolnostmi, které nezáleží na Poskytovateli služeb.
 5. Příjemce služeb nese odpovědnost za obsah a náplň zpráv posílaných prostřednictvím Služeb, které mu byly zpřístupněny.
 6. Příjemce služeb  nese  odpovědnost  za  činnosti  prováděné  po přihlášení do Služeb, které mu jsou zpřístupněny, pomocí svých přihlašovacích údajů (login a heslo).
 7. Poskytovatel služeb  nenese odpovědnost za obsah zpráv ani za škodu, která  může  vzniknout  v  souvislosti  s činnostmi  Příjemců služeb, které jsou v rozporu  s obecně platnými právními předpisy nebo Provozním řádem.
 8. S výhradou plně platných právních předpisů celková a naprostá odpovědnost za odškodnění Poskytovatele služeb vůči Příjemci služeb z titulu poskytování Služeb, bez ohledu na právní základ odpovědnosti, je omezená výhradně na škody, které Příjemce služeb skutečně utrpěl (damnum emergens).

§ 7.

Právo na duševní vlastnictví

 1. Autorská majetková práva k veškerým textovým a grafickým prvkům, fotografiím, aplikacím a databází  Poskytovatele služeb  a  jednotlivých Služeb  především: zdrojový kód strany, grafické  prvky, listy, formuláře, skripty a animace jsou vyhrazená ve prospěch Poskytovatele služeb a jsou předmětem právní ochrany, především na základě předpisů zákona z 4. února 1994 o autorském právu a souvisejících právech (tj. sb. z roku 2006, částka 90, č. 631 ve znění pozdějších předpisů) a předpisů zákona z 30. června 2000 o průmyslovém vlastnictvím (tj. sbírka z roku 2003, částka 119, č. 1117 ve znění pozdějších předpisů).
 2. Rozmnožování a šíření poskytnutých materiálů vyžaduje předchozí souhlas Poskytovatele služeb.
 3. Příjemce služeb má právo používat obsah poskytovaných Služeb a součásti Služeb výhradně podle podmínek uvedených v Provozním řádu a výhradě za účelem využívání  Služby.

§ 8.

Informace o zpracování souborů cookies

 1. Za účelem zajištění plné funkčnosti Internetových stránek může ukládat malé soubory cookies v počítači nebo jiném koncovém zařízení Příjemce služeb a získávat k nim přístup.
 2. Politika souborů cookies se nachází v záložce Politika ochrany soukromí.

§ 9.

Reklamační proces

 1. Reklamace týkající se jak technických aspektů fungování Služeb, tak i jiných   záležitostí   spojených se Službami můžete zasílat na e-mailovou adresu: [email protected] nebo písemně – na adresu Poskytovatele služeb.
 2. Reklamace podávejte nejpozději během 7 (sedmi) dní od dne, kdy vznikla příčina reklamace.
 3. Každá reklamace by měla obsahovat stručný popis problému, který je důvodem pro podání reklamace, datum a hodinu jeho vzniku a identifikaci Příjemce služeb (včetně poštovní adresy oraz adresy elektronické pošty).
 4. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby reklamace byla přezkoumaná ve lhůtě 14 (čtrnácti)  dní od jejich obdržení. O výsledku přezkoumání reklamace Poskytovatel služeb bude neodkladně  informovat podavatele reklamace  prostřednictívm  elektronické  pošty na  e-mailovou  adresu  uvedenou v reklamaci.
 5. Reklamace, které neobsahují údaje uvedené v odst. 3 výše  nebo byly podány po termínu uvedeném v odst. 2 tohoto paragrafu nebudou brány v potaz.

§ 10.

Závěrečná ustanovení

 1. Obsah Provozního řádu se může změnit, především v případě změny rozsahu a způsobu poskytování nabízených služeb poskytovaných elektronickou cestou, změny obecně platných právních předpisů, které mají vliv na obsah Provozního řádu nebo v případě nutnosti provést opravu zřejmých omylů nebo překlepů, doplnění nedostatků nebo nejasností v Provozním řádu, které se nedají odstranit při výkladu jeho ustanovení.
 2. V případě změny Provozního řádu bude doručen Příjemci služeb prostřednictvím Internetových stránek, kde bude umístěn. O veškerých změnách bude uživatel také informovaný na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v registračním formuláři. V případě, kdy Příjemce služeb nesouhlasí s novým obsahem Provozního řádu, pak je povinen informovat o této skutečnosti Poskytovatele služeb prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected] během 14 dní od data informování o změně Provozního řádu. Pokud se změnou nesouhlasí, povede to k ukončení poskytování služby Newsletter s okamžitou platností. V případě, že budou na základě tohoto Provozního řádu uzavřené smlouvy o trvalém charakteru, pak změněny řád je pro Příjemce služeb závazný, pokud byly zachovány požadavky uvedené v čl. 384 občanského zákoníku, tedy Příjemce služeb byl o změnách řádně informovaný a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 14 kalendářních dní od data oznámení.
 3. Smlouva o poskytování služeb, které nevyžadují registraci je ukončena v důsledku přerušení využívání Služby ze strany Příjemce služby.
 4. Smlouva o poskytování služeb, které vyžadují registraci, uzavřená na dobu neurčitou může být vypovězena kteroukoliv Stranou, kdykoliv, s dodržením 1měsíční výpovědní lhůty.
 5. V záležitostech neupravených v Provozním řádu se použijí obecně platné předpisy polského právního řádu a veškeré spory budou řešit příslušné polské soudy.
 6. Tento Provozní řád vstupuje v platnost 4. ledna 2021.

Nastavení Cookies

Používáme soubory cookie, abychom mohli poskytovat různorodé služby, neustále je zlepšovat, zobrazovat reklamy podle vašich preferencí na našich internetových stránkách a zpřístupňovat funkce sociálních sítí. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a umožnění používání jejich funkcí. S vaším souhlasem používáme také analytické soubory cookie pro vylepšení našich internetových stránek a marketingové soubory cookie pro zobrazování reklam a obsahu na našich internetových stránkách. Zjistěte více o souborech cookie a jejich používání.
Kliknutím na „Souhlasím se vším“ vyjadřujete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na „Nastavit soubory cookie“ si můžete vybrat, se kterými soubory cookie souhlasíte. Kdykoliv můžete změnit nastavení souborů cookie nebo odvolat svůj souhlas.

Nastavení Cookies

Tento nástroj pomáhá vybrat a deaktivovat různé tagy/trackery/analytické nástroje používané na této internetové stránce.