Space

Politika ochrany soukromí

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

– INFORMAČNÍ KLAUZULE Z OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

4. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

5. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ

6. INFORMAČNÍ KLAUZULE ZÁKAZNÍK - SMLUVNÍ PARTNER

7.INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO ZAMĚSTNANCE ZÁKAZNÍKA / SMLUVNÍHO PARTNERA / PŘEDSTAVENSTVO / SPOLEČNÍKY / ZMOCNĚNCE

8. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO DODAVATELE

9. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO OSOBY, KTERÉ SE SPOJÍ SE SPRÁVCEM FORMOU E-MAILOVÉ A POŠTOVNÍ KORESPONDENCE

10. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO OSOBY, KTERÉ SE SPOJÍ SE SPRÁVCEM TELEFONICKY (NAHRÁVÁNÍ ROZHOVORŮ)

11. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO ODBĚRATELE OBCHODNÍCH INFORMACÍ

12.INFORMAČNÍ KLAUZULE SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO POTŘEBY KAMEROVÉHO MONITORINGU

13. PRÁVA SUBJEKTU, KTERÉHO SE ÚDAJE TÝKAJÍ, SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14. INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Politika obsahuje informační klauzule o zpracování osobních údajů Správcem údajů - KAN Společnost z o.o. (s. r. o.), ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

  2. Politika vznikla za účelem vysvětlení, jak chráníme osobní údaje. Osobní údaje používáme pouze za účelem a způsobem popsaným v této Politice. Politika ochrany osobních údajů představuje splnění informační povinnosti, kterou má KAN Spółka z o.o. ve smyslu čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

  3. Níže uvádíme informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme. Vždy informujeme, za jakým konkrétním účelem údaje zpracováváme a jaká práva mají subjekty, kterých se údaje týkají.

  4. Pro účely této Politiky níže uvedené definice znamenají:

  a) „Uchazeč“ -  označuje osobu, především účastníka našich školení, ale také fyzickou osobu, která se zapojuje nebo plánuje zapojit do náborového procesu, který probíhá u Správce nebo v budoucích náborových procesech, které budou probíhat u Správce, nebo která v minulosti vyjádřila souhlas s uchováním svých osobních údajů v Databázi uchazečů,  

  b) „Subjekt, kterého se údaje týkají“ označuje subjekt, jehož osobní údaje Správce zpracovává, včetně Uchazeče, Zákazníka a jejich zaměstnanců, zmocněnců, představitelů, osob, které vyjádřily souhlas s marketingovou komunikací, kontaktní osoby, osoby, které účastní školení pořádaných Správcem,   

  c) „Orgán“ dozorčí, označuje ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava

  d) „GDPR“ označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

   2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE PRO OCHRANU ÚDAJŮ

   1. Správcem osobních údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,dále jen „ADO“ nebo „Správce“.

   2. Kdykoliv je možné spojit se se Správcem ve věcech ochrany osobních údajů:

   a) prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na internetové stránce: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html

   b) tradiční poštou na adrese Správce údajů: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin

   c) prostřednictvím e-mailu: [email protected]

   3. Pověřencem pro ochranu údaje v KAN Spółka z o.o je Agnieszka Kondel. S pověřencem pro ochranu údajů je možné se spojit na e-mailové adrese: [email protected]

   4. Pokud:

   a) se chcete spojit s ADO ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů,

    b)  máte otázky ohledně osobních údajů, způsobů jejich zpracování ze strany ADO nebo poznámky k této politice,

    c) chcete využít svá práva ve vztahu ke svým osobním údajům, které zpracovává KAN Spółka z o.o. jako jejich správce, můžete se s námi spojit elektronickou nebo tradiční poštou, kontaktní údaje jsou uvedené v bodu 2 výše.

    3. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ

    1. „Osobními údaji“ rozumíme informace týkající se identifikované nebo potenciálně identifikovatelné fyzické osoby. Potenciálně identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, především na základě identifikačních znaků jako jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o pobytu, internetový identifikátor nebo jeden či několik prvků, které popisují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou totožnost fyzické osoby. Počítají se k nim tyto informace: IP adresa, forma oslovení, jméno a příjemní, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

    2. Společnost KAN Sp. z o.o. zpracovává tyto osobní údaje:

     4. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

     1. Správcem údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné zasílat dotazy na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

     2. Pokud jste nám zaslal CV, informujeme, že poslání Správci osobních údajů CV, včetně v širším rozsahu než je uvedeno v čl. 22 (1) zákoníku práce, představuje souhlas se zpracováním těchto údajů Správcem za účelem průběhu náborového procesu, bez ohledu na preferovaný právní základ zaměstnání Zákazníkem Správce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Správce jménem Zákazníka pracuje s osobními údaji od okamžiku poskytnutí údajů Uchazečů Zákazníkovi, což vždy probíhá na základě předchozího souhlasu subjektu, kterého se údaje týkají (Uchazeče).

     3. Vaše osobní údaje získané během náboru budou zpracovávané:

     a) v případě náboru, který směřuje k zaměstnání na základě pracovní smlouvy, za účelem splnění zákonných povinností spojených s náborovým procesem, především zákoníku práce - právním základem je právní povinnost Správce (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR v souvislosti s předpisy zákoníku práce),

     b) v případě náboru, který směřuje k zaměstnání na základě občanskoprávní smlouvy - právním základem zpracování údajů obsažených v dokumentech žádosti o práci je zahájení činností před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

     c) pro účely budoucích náborových procesů, včetně přidání do Databáze uchazečů v případě vyjádření souhlasu se zpracováním údajů za tímto účelem - právním základem pro zpracování je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),

     d) za účelem selekce uchazečů, ověření vaší kvalifikace a dovednosti a stanovení podmínek spolupráce - právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněným zájem Správce je prověření uchazečů o práci a stanovení podmínek případné spolupráce,

     e) za účelem stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obrany před nimi ze strany Správce - právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

     4. Odběratelem údajů jsou subjekty, které poskytují náborové služby ve prospěch Správce a jiné podpůrné služby, tj. dodavatelé informačních systémů a IT služeb [hosting pošty a databázové systémy], poštovní operátoři a kurýři.

     5. Vaše osobní údaje budou zpracovávané do chvíle ukončení tohoto náborového procesu a výběru uchazeče nebo uchazečů ze strany Správce a v rozsahu, v jakém zpracování probíhá na základě souhlasu - do jeho odvolání, přičemž v případě vyjádření souhlasu se zpracováním údajů pro účely budoucích náborů, údaje budou zpracovávány maximálně 2 roky. Doba zpracování může být pokaždé prodloužena o dobu do promlčení nároků, pokud zpracování vašich osobních údajů bude nezbytné pro stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obranu proti těmto nárokům ze strany Správce. Po této době budou údaje zpracovávané pouze v rozsahu a po dobu vyžadovanou právními předpisy.

     6. Souhlasy uvedené v bodě výše je možné odvolat v jakémkoliv okamžiku. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Správce žádá o odvolání souhlasů písemně nebo elektronicky.

     7. Máte práva uvedená v bodě 13 této Politiky.

     8. Uvedení údajů v rozsahu uvedeném v čl. 22 (1) zákoníku práce je požadováno:

      5. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ

      1. Správcem údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné zasílat dotazy na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

      2. Vaše osobní údaje budou zpracovávané za účelem:

      a) plnění smlouvy a provádění činností v souvislosti s uzavíranou smlouvou ve věci průběhu a pořádání školení (čl. 6 odst. 1 bod b) GDPR),

      b) plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, předpisů o pojištění a daňových předpisů - v této oblasti je právním základem povinnost, kterou má ADO (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

      c) stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obrana před těmito nároky ze strany Správce – právním základem pro zpracování údajů je Správcův oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),

      d) marketingu vlastních produktů nebo služeb společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - pokud jste vyjádřil/a souhlas nebo písm. f) GDPR –  naším oprávněným zájmem je informovat o naší obchodní nabídce.

      3. Vaše osobní údaje budou uchovávané po dobu nezbytnou pro realizaci cíle, s nímž jste vyjádřil/a souhlas, při systematické kontrole a posouzení jejich užitečnosti. Především budou zpracovávané po dobu platnosti smlouvy, ale ne déle než po dobu platnosti smlouvy, a v případě vyjádření souhlasu - do doby odvolání souhlasu. V rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávané za účelem zasílání marketingových obsahů, budou zpracovávané do doby, než odvoláte souhlas nebo podáte stížnost proti takovému zpracování. Doba zpracování osobních údajů může být pokaždé prodloužena o dobu do promlčení nároků, pokud zpracování osobních údajů bude nezbytné pro vymáhání případných nároků nebo obranu proti těmto nárokům ze strany Správce. Po této době budou údaje zpracovávané pouze v rozsahu a po dobu vyžadovanou právními předpisy, včetně předpisů daňových a účetních zákonů.

      4. Odběratelem osobních údajů budou: vybrané subjekty, které pomáhají se zajišťováním marketingových kampaní a propagací nabídek, pokud jste vyjádřil/a souhlas s obdržením obchodních informací elektronickou cestou, včetně aktuální nabídky společnosti, dodavatelé informačních systémů a IT služeb společnosti, subjekty, které poskytují ve prospěch společnosti služby pro plnění s vámi uzavřené smlouvy včetně právních služeb, poštovní operátoři a kurýři.

      5. Máte práva uvedená v bodě 13 této Politiky.

      6. Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových obsahů. Navíc ohledně zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů společnosti máte právo na podání stížnosti z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací.

      7. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu - výše uvedený souhlas můžete v jakémkoliv okamžiku odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Správce žádá o odvolání souhlasů písemně nebo elektronicky.

      8. Uvedení vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy o školení a v dalším rozsahu je dobrovolné.

        6. INFORMAČNÍ KLAUZULE ZÁKAZNÍK - SMLUVNÍ PARTNER

        1. Správcem údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné zasílat dotazy na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

        2. Vaše osobní údaje budou chráněné a zpracovávané pro účely:

        a) plnění smluv, jejichž stranou je osoba, které se údaje týkají tj. Zákazník nebo Smluvní partner, nebo k zahájení činností na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

        b) marketingu vlastních produktů nebo služeb společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. a), pokud jste s tím vyjádřil souhlas nebo písm. f) GDPR) -  naším oprávněným zájmem je informovat o naší obchodní nabídce.

        c) realizace našeho oprávněného zájmu spočívajícího v případném stanovení nebo vymáhání nároků nebo obraně před nároky (právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

        3. Vaše osobní údaje budou uchovávané po dobu nezbytnou pro realizaci cíle, s nímž jste vyjádřil/a souhlas, při systematické kontrole a posouzení jejich užitečnosti. Především budou zpracovávané po dobu platnosti smlouvy, ale ne déle než po dobu platnosti smlouvy. Doba zpracování osobních údajů může být pokaždé prodloužena o dobu do promlčení nároků, pokud zpracování osobních údajů bude nezbytné pro vymáhání případných nároků nebo obranu proti těmto nárokům ze strany Správce. Po této době budou údaje zpracovávané pouze v rozsahu a po dobu vyžadovanou právními předpisy, včetně předpisů daňových a účetních zákonů. V rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávané za účelem zasílání marketingových obsahů, budou zpracovávané do doby, než odvoláte souhlas nebo podáte stížnost proti takovému zpracování.

        4. Odběratelem osobních údajů budou: přepravci, kteří zajišťují zasílání/dodávky na objednávku společnosti, banky, které zprostředkovávají platby, vybrané subjekty, které pomáhají se zajišťováním marketingových kampaní a propagací nabídek, pokud jste vyjádřil/a souhlas s obdržením obchodních informací elektronickou cestou, včetně informací o aktuální nabídce společnosti, dodavatelé informačních systémů a IT služeb společnosti, subjekty, které poskytují ve prospěch společnosti služby pro plnění s vámi uzavřené smlouvy včetně právních služeb, poštovní operátoři a kurýři.

        5. Máte práva uvedená v bodě 13 této Politiky.

        6. Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových obsahů. Navíc ohledně zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů společnosti  máte právo na podání stížnosti z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací.

        7. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu - výše uvedený souhlas můžete v jakémkoliv okamžiku odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Správce žádá o odvolání souhlasů písemně nebo elektronicky.

        8. Uvedení vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem a v dalším rozsahu je dobrovolné.

        7. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO ZAMĚSTNANCE ZÁKAZNÍKA / SMLUVNÍHO PARTNERA / PŘEDSTAVENSTVO / SPOLEČNÍKY / ZMOCNĚNCE

        1. Správcem údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné zasílat dotazy na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

        2. Vaše osobní údaje poskytl Správci náš smluvní partner, kterého  zastupujete / jehož jste zaměstnancem/spolupracovníkem nebo jsme je získali z veřejných rejstříků (např. obchodní rejstříky, soudní, živnostenské KRS/CEIDG) v souvislosti s tím, že Správce plní obchodní smlouvu, která ho spojuje se subjektem, který zastupujete / jste jeho zaměstnancem/spolupracovníkem. Budeme zpracovávat tyto kategorie vašich osobních údajů:

        a) v případě zastupujících osob: jméno/jména a příjemní, funkce v zastupujícím orgánu, pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo,

        b) v případě ostatních osob: jméno/jména a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice.

        3. Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro účely vyplývají z oprávněných zájmů realizovaných ADO nebo třetí stranou - na základě čl. 6 odst. 1 bod f) GDPR - za které ADO považuje: uzavření a plnění obchodní smlouvy, která spojuje ADO a subjekt, který zastupujete / jehož jste zaměstnancem/spolupracovníkem a navíc stanovení, vymáhání a obranu před nároky.

        4. Odběratelem osobních údajů budou: přepravci, kteří zajišťují zasílání/dodávky na objednávku společnosti, banky, které zprostředkovávají platby, vybrané subjekty, které pomáhají se zajišťováním marketingových kampaní a propagací nabídek, pokud jste vyjádřil/a souhlas s obdržením obchodních informací elektronickou cestou, včetně aktuální nabídky společnosti, dodavatelé informačních systémů a IT služeb společnosti, subjekty, které poskytují ve prospěch společnosti služby pro plnění s vámi uzavřené smlouvy včetně právních služeb, poštovní operátoři a kurýři.

        5. Máte práva uvedená v bodě 13 této Politiky.

        6. Máte právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů - ohledně zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů společnosti  máte právo na podání stížnosti z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací.

        7. Uvedení vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem a v dalším rozsahu je dobrovolné.

          8.INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO DODAVATELE

          1. Správcem údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné se obracet na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.2. Vaše osobní údaje budou zpracovávané za účelem:

          a) plnění smluv, jejichž stranou je osoba, které se údaje týkají tj. dodavatel/odběratel nebo k zahájení činností na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

          b) plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, předpisů o pojištění a daňových předpisů - v této oblasti je právním základem povinnosti, kterou má Správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

          c) stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obrana před těmito nároky ze strany Správce – právním základem pro zpracování údajů je Správcův oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),

          3. Odběrateli údajů budou: subjekty, které poskytují služby ve prospěch Správce, tj. dodavatelé informačních systémů a IT služeb, poštovní operátoři a kurýři, banky v oblasti výplaty odměn, subjekty oprávněné na základě právních předpisů, subjekty, které poskytují ve prospěch společnosti služby nezbytné k plnění s vámi uzavřené smlouvy, včetně právních služeb.

          4. Vaše osobní údaje budou zpracovávané po dobu platnosti smlouvy a po jejím ukončení zpravidla maximálně 6 let. Doba zpracování může být pokaždé prodloužena o dobu do promlčení nároků, pokud zpracování vašich údajů je nezbytné pro stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obranu proti těmto nárokům ze strany Správce. Po této době budou údaje zpracovávané pouze v rozsahu a po dobu vyžadovanou právními předpisy, např. z oblasti archivace dokumentace.

          5. Máte práva uvedená v bodě 13 Politiky.

          6. Ohledně zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů společnosti máte právo na podání stížnosti z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací.

          7. Poskytnutí údajů je smluvní požadavek.  Důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost uzavřít smlouvu.

           9. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO OSOBY, KTERÉ SE SPOJÍ SE SPRÁVCEM

           1. Správcem údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné zasílat dotazy na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

           2. Vaše údaje budou zpracovávané za účelem obsluhy vašeho dotazu/korespondence - poskytnutí odpovědi na dotazy, protože oprávněným zájmem Správce je obsluha dotazů a korespondence, stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obrana před těmito nároky ze strany Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

           3. Odběratelem údajů budou: subjekty, které poskytují služby ve prospěch Správce, tj. dodavatelé informačních systémů a IT služeb [hosting pošty a databázové systémy], právní služby, poštovní operátoři a kurýři, subjekty oprávněné ze zákona.

           4. Vaše osobní údaje budou zpracovávané po dobu výměny korespondence a po jejím ukončení zpravidla maximálně do doby promlčení nároků. Doba zpracování může být pokaždé prodloužena o dobu do promlčení nároků, pokud zpracování vašich údajů je nezbytné pro stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obranu proti těmto nárokům ze strany Správce. Po této době budou údaje zpracovávané pouze v rozsahu a po dobu vyžadovanou právními předpisy, např. z oblasti archivace dokumentace.

           5. Máte práva uvedená v bodě 13 Politiky.

           6. Ohledně zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů společnosti máte právo na podání stížnosti z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací.

           7. Poskytnutí údajů je smluvní požadavek.  Důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost uzavřít smlouvu.

            1O. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO OSOBY, KTERÉ SE SPOJÍ SE SPRÁVCEM TELEFONICKY (NAHRÁVÁNÍ ROZHOVORŮ)

            1. Správcem osobních údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné se obracet na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

             2. Vaše údaje budou zpracovávané za účelem obsluhy vašeho dotazu / telefonního rozhovoru - poskytnutí odpovědi na dotazy; osobní údaje budou zpracovávané za účelem monitorování kvality obsluhy zájemce ze strany Správce, zajištění právního zájmu osoby, jejíž osobní údaje budou registrované v systému nahrávání telefonních rozhovorů a právního zájmu Správce.

             3. Osobní údaje budou zpracovávané na základě souhlasu - tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

             4. Odběratelem údajů budou: subjekty, které poskytují služby ve prospěch Správce, tj. dodavatelé informačních systémů a IT služeb [hosting pošty a databázové systémy], dodavatel telekomunikačních služeb - KOBA Spółka z o.o., právní služby, poštovní operátoři a kurýři, subjekty oprávněné ze zákona, stejně jako společnost KANEX Sp. z o.o. se sídlem v Kleosině.

             5. Vaše osobní údaje budou zpracovávané po dobu průběhu rozhovorů a po jejich ukončení zpravidla maximálně 12 měsíců. Doba zpracování může být pokaždé prodloužena o dobu do promlčení nároků, pokud zpracování vašich údajů je nezbytné pro stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obranu proti těmto nárokům ze strany Správce.

             6. Uvedení údajů je dobrovolné.

             7. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu - výše uvedený souhlas můžete v jakémkoliv okamžiku odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Správce žádá o odvolání souhlasů písemně nebo elektronicky.

             8. Máte práva uvedená v bodě 13 Politiky.

             11. INFORMAČNÍ KLAUZULE PRO ODBĚRATELE OBCHODNÍCH INFORMACÍ

             1.Správcem  vašich osobních údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné se obracet na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

             2. Vaše osobní údaje budou zpracovávané:

             a) za účelem zasílání marketingových informací na základě souhlasu, který jste nám poskytl -  čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za účelem marketingu vlastních produktů nebo služeb společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - naším oprávněným zájmem je informovat o naší obchodní nabídce.

             3. Odběratelem údajů budou: subjekty, které poskytují služby ve prospěch Správce, tj. dodavatelé informačních systémů a IT služeb [hosting pošty a databázové systémy, e-mail marketing, marketingové agentury], subjekty oprávněné ze zákona, právní služby, poštovní operátoři a kurýři, subjekty oprávněné ze zákona.

             4. Vaše údaje budou zpracovávány do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas a pravidelně bude ověřována užitečnost těchto údajů. Doba zpracování může být pokaždé prodloužena o dobu do promlčení nároků, pokud zpracování vašich údajů je nezbytné pro stanovení nebo vymáhání případných nároků nebo obranu proti těmto nárokům ze strany Správce. 

             5. Máte práva uvedená v bodě 13 Politiky.

             6. Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových obsahů. Navíc ohledně zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů společnosti  máte právo na podání stížnosti z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací. 

             7. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, můžete poskytnutý souhlas v jakémkoliv okamžiku odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Správce žádá o odvolání souhlasů písemně nebo elektronicky.

             8. Profilování - na základě předaných osobních údajů provádíme profilování, tedy automatické hodnocení některých osobních faktorů. Provádíme profilování, abychom lépe poznali zájmy a potřeby týkající se produktů a služeb, které nabízíme. Na základě profilu budeme zasílat informace přizpůsobené preferencím v oblasti mj. přizpůsobení tematiky zasílaných obsahů a propagačních, vzdělávacích a informačních materiálů, nabízených produktů, průzkumů trhu a veřejného mínění, provádění měření, které nám umožní zlepšovat naše služby. K profilování využíváme tyto údaje: jméno, příjmení, věk, pohlaví, jazyk, datum narození, místo, druh zakoupeného produktu, zdroj údajů.

             9. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné, aby ADO mohl použít kontakt pro účely uvedené výše v bodě 2.

             12. INFORMAČNÍ KLAUZULE SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POTŘEBY KAMEROVÉHO MONITORINGU

             1. Za účelem zajištění bezpečnosti osob, které pobývají v sídle KAN Spółki z o.o., ochrany majetku a kontroly výroby a rovněž za účelem udržení v tajnosti informací, jejichž zveřejnění by mohlo Správci způsobit škodu, zavedl Správce zvláštní dohled v podobě technických prostředků, které umožňují záznam obrazu - kamerový monitoring.

             2. Správcem údajů je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. V záležitostech týkajících se osobních údajů, které zpracovává Správce je možné zasílat dotazy na kontaktní údaje uvedené v bodě 2 Politiky.

             3. Vaše osobní údaje budou zpracovávané za účelem zajištění bezpečnosti osob, které pobývají v sídle KAN Spółki z o.o., ochrany majetku a kontroly výrobního procesu a skladování a rovněž za účelem udržení v tajnosti informací, jejichž zveřejnění by mohlo Správci způsobit škodu, tj. na základě oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

             4. Odběratelem údajů budou: subjekty, které poskytují služby ve prospěch Správce, tj. dodavatelé informačních systémů a IT služeb, firma poskytující služby ochrany osob a majetku, subjekty oprávněné ze zákona. Záznamy z kamerových nahrávek mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům Správce, členům Správcových orgánů.

             5. Vaše údaje v podobě podoby zachycené na nahrávkách z kamerového systému budou uchovávané maximálně 3 měsíce a následně budou přepsané dalšími nahrávkami.

             6. Máte práva uvedená v bodě 13 Politiky.

             7. Ohledně zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů společnosti máte právo na podání stížnosti z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací.

             8. Poskytnutí údajů je spojeno s pobytem na území sídla Společnosti. Monitorované území Správce příslušným způsobem označil.

              13. PRÁVA SUBJEKTU, KTERÉHO SE ÚDAJE TÝKAJÍ, SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

              1. V případě vymáhání vašich práv prosíme zasílejte korespondenci na adresu uvedenou v bodě 2. na e-mail nebo přes kontaktní formulář. Zároveň prosíme o zaslání veškerých nezbytných informací, které nám umožní vaši jednoznačnou identifikaci.

              2. Máte právo: 

              a) na přístup k obsahu osobních údajů, včetně požadavku na vydání jejich kopie

              b) požadovat opravu,

              c) na odstranění osobních údajů (právo být zapomenut), 

              d) na omezení zpracování osobních údajů, 

              e) právo na převod osobních údajů k jinému správci, pokud je zpracování založené na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]  nebo na souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR],

              f) právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů, především proti přímému marketingu založenému na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů pro účely založené na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů spojených s vaší jedinečnou situací,

              g) právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů.

              h) odvolání souhlasu, což můžete udělat kdykoliv. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů provedené před tímto odvoláním. Souhlasy mohou v každé chvíli odvolat bez vlivu na zákonnost předchozího zpracování.

              3. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se spojte s pověřencem pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: [email protected], případě formou kontaktu se společností  prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na internetové stránce: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.htmlnebo tradiční poštou na adrese Správce údajů: ul. Zdrojowa

              Nastavení Cookies

              Používáme soubory cookie, abychom mohli poskytovat různorodé služby, neustále je zlepšovat, zobrazovat reklamy podle vašich preferencí na našich internetových stránkách a zpřístupňovat funkce sociálních sítí. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a umožnění používání jejich funkcí. S vaším souhlasem používáme také analytické soubory cookie pro vylepšení našich internetových stránek a marketingové soubory cookie pro zobrazování reklam a obsahu na našich internetových stránkách. Zjistěte více o souborech cookie a jejich používání.
              Kliknutím na „Souhlasím se vším“ vyjadřujete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na „Nastavit soubory cookie“ si můžete vybrat, se kterými soubory cookie souhlasíte. Kdykoliv můžete změnit nastavení souborů cookie nebo odvolat svůj souhlas.

              Nastavení Cookies

              Tento nástroj pomáhá vybrat a deaktivovat různé tagy/trackery/analytické nástroje používané na této internetové stránce.