Space

Etické standardy Skupiny KAN

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ SKUPINY KAN

Skupina KAN se zavazuje provozovat svou činnost poctivě a slušně tak, aby se s každým zaměstnancem, spolupracovníkem a obchodním partnerem zacházelo s úctou. Bez ohledu na zásady podnikání, hodnoty nebo místní zákonitosti závazné v jiných společnostech tento KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ obsahuje hlavní standardy podnikání, které představují zásady etického chování, které musí dodržovat všichni zaměstnanci a spolupracovníci Skupiny KAN.

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ obsahuje podrobná vysvětlení a příklady chování v problematických situacích a klauzuli o bezpečnosti.

I. KLAUZULE O BEZPEČNOSTI – NEBOJTE SE MLUVIT

Níže uvedené etické standardy musí důsledně dodržovat všichni zaměstnanci a spolupracovníci Skupiny KAN. Pokud se kdykoliv dozvíte o chování, které podle vašeho názoru porušuje tento

Kodex, oznamte to svému nadřízenému nebo Pověřenci pro porušení - spojte se pomocí:

a) e-mailové adresy: [email protected]

b) telefonicky: +48 516 108 175

c) korespondenčně na adrese: KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin s přípisem Pověřenec pro porušení 

Oznámení mohou být i anonymní Představenstvo Skupiny KAN se postará o bezpečnost každého zaměstnance a spolupracovníka, který se bude chtít v dobré víře poradit nebo oznámit nesprávné chování ve vztahu k těmto etickým standardům. Na ochranu bude mít nárok rovněž osoba, která to, navzdory spoluúčasti na porušení kterékoliv z těchto zásad, oznámí Představenstvu (institut korunního svědka).

II. POCTIVOST V PODNIKÁNÍ

2.1. VÁŠ PŘÍSTUP JAKO ZAMĚSTNANCE, SPOLUPRACOVNÍKA

Vaší základní povinností jako zaměstnance, spolupracovníka je plnit svěřené úkoly tak, aby váš přístup měl rozhodující vliv na profesní výsledky a přímo měl vliv na plnění cílů Skupiny KAN. Spolupráce musí být založená na loajalitě, vzájemné úctě a důvěře a nadřazenou povinností zaměstnanců a spolupracovníků je úspěch Skupiny KAN.

Z toho důvodu je vaší povinností:

a) přispívat k realizaci strategie Skupiny KAN, svědomitým a pečlivým plněním svých pracovních povinností;

b) dodržovat včasnost a dochvilnost a obecné formy zdvořilosti v osobních a korespondenčních kontaktech;

c) usilovat o efektivní zvyšování své odborné kvalifikace a úrovně znalostí, což bude mít vliv na efektivnější plnění povinností a bude to vytvářet možnosti pro rozvoj a povýšení;

d) nést odpovědnost za svá slova a cítit za ně zodpovědnost jako za formálně vyhotovený dokument;

e) za každé situace dbát o dobré jméno Skupiny KAN a důstojnou reprezentaci Skupiny KAN navenek, jak při formálním setkání, tak i neformálním;

f) dbát o svou pověst ve firmě – nevytvářet situace, které vyvolávají zbytečné podezření nebo domněnky;

g) nespojovat pracovní záležitosti se soukromými, ani nezvat rodinné příslušníky na akce, které pořádá firma;

h) dodržovat zákony a ustálené postupy, k nimž je Skupina KAN zavázána, vůči svým zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům;

i) nevyužívat čas a pracoviště ve Skupině Kan, ani materiály Skupiny KAN pro činnosti, které nesouvisejí s vašimi pracovními úkoly;

j) dbát o svůj vzhled a kultivovaný projev jak v rámci Skupiny KAN, tak i při veškerých kontaktech s veřejností.

2.2. PŘIJÍMÁNÍ A USILOVÁNÍ O PROSPĚCH PŘEDCHÁZENÍ PODVODŮM.

2.2.1. Skupina KAN od vás očekává, že bude vykonávat svou práci solidně a poctivě, nedopustíte se krádeže ani zneužití majetku firmy nebo majetku svých kolegů/kolegyň a nebudete nikoho uvádět v omyl se záměrem dosáhnout prospěchu způsobem, který Skupina KAN nezamýšlí.

2.2.2. Platí pro vás zákaz přijímat nebo usilovat o prospěch spojený nebo vyplývající z funkcí a povinností, které plníte.

2.2.3. Pod pojmem prospěch se rozumí mj. dárek nebo odměna v různých podobách, jako: peníze, příležitostné dárky, úhrada cest, dovolených, půjčka, honorář, smlouva, pozice, služba od zákazníků, spolupracovníků nebo dodavatelů atp.

2.2.4. Výjimkou jsou drobné příležitostné upomínky v hodnotě do částka cca 100 euro - přijímání příležitostných upomínek, které nepřesahují tuto hodnotu, je nutné hlásit v písemné formě řediteli osobního oddělení.

2.2.5. V případě pochybné situace se písemně/e-mailem obraťte na pomoc na svého přímého nadřízeného / ředitele společnosti, ředitele osobního oddělení.

2.2.6. Podvod je nepoctivý, předem promyšlený způsob dosažení nepoctivého nebo nezákonného zisku, ale také mj. uvedení v omyl, zatajení, falšování dokumentů (včetně elektronických), nebo provádění v nich nezákonných změn. Podvod může provést jedna osoba nebo několik osob (spolčení); mohou se ho účastnit zaměstnanci z firmy a/nebo mimo ní, např. dodavatelé nebo zákazníci.

2.2.7. Vedení Skupiny KAN je odpovědné za identifikaci zdrojů a rizik podvodu, použití příslušných kontrolních prostředků a průběžné sledování výsledků kontroly. Každý vedoucí je povinen seznámit se s druhy nesrovnalostí, jaké se mohou objevit v jeho oblasti působení a upozornit podřízené zaměstnance / spolupracovníky na známky potenciálního podvodu.

2.2.8. PŘÍKLADY

a) Příklad 1

Zaměstnanec nebo spolupracovník požaduje prospěch za volbu určitého dodavatele. To znamená, že za každý nákup zaměstnanec nebo spolupracovník obdrží např. 2 % domluvené nákupní ceny. To je považováno za krádež, protože ve skutečnosti by mohla být nákupní cena, kterou bude Skupina KAN platit, o 2 % nižší, než je domluveno. Takové chování poškozuje zájmy Skupiny KAN a vede to k okamžitému propuštění zaměstnance nebo ukončení smlouvy se spolupracovníkem.

b) Příklad 2

Zaměstnanec nebo spolupracovník předloží Skupině KAN padělané dokumenty, aby získal financování na nákup materiálu, který prodá na vlastní účet. Takové chování je považováno za krádež a vede k okamžitému propuštění zaměstnance nebo ukončení smlouvy se spolupracovníkem.

c) Příklad 3

Zaměstnanec obdrží prospěch od smluvního partnera v souvislosti s poskytnutím dodatečného obchodního rabatu. Takové chování znamená pro Skupinu KAN ztrátu a vede k okamžitému propuštění zaměstnance nebo ukončení smlouvy se spolupracovníkem.

2.2.9. OTÁZKY A ODPOVĚDI:

a) Otázka a odpověď 1

Podezřívám spolupracovníka z podvodu a chci vědět, co mám dělat?

Informujte přímého nadřízeného o vzniklé situaci a/nebo Pověřence pro porušení (viz klauzule „neboj se mluvit“). Pokud zaměstnanec nebo spolupracovník má podezření na podvod - nesmí o tom mluvit s žádnou osobou, která je do toho zapojená, ani samostatně vést vyšetřování či zjišťovat fakta. Nadřízení nebo Pověřenec pro porušení se na případ podívá a přijme příslušná opatření.

b) Otázka a odpověď 2

Mám podezření, že můj nadřízený je zapojený do podvodného plánu a chci vědět, jak s tím mám naložit?

Informujte představenstvo Skupiny KAN a Pověřence pro porušení o vzniklé situaci, pak bude záležitost nestranně analyzovaná a přezkoumaná. V případě podezření na podvod zaměstnanců nebo spolupracovníků z nejvyššího managementu, nebojte se mluvit – nahlaste to na:

• e-mailovou adresu: [email protected]

• telefonicky: +48 516 108 175

• poštou na adresu: KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin s přípisem Pověřenec pro porušení oznámení mohou být rovněž anonymní

c) Otázka a odpověď 3

Ponesu důsledky za špatné posouzení situace?

Skupina KAN si váží zapojení svých zaměstnanců a spolupracovníků a jejich péče o zájem firmy a nahlašování obav týkajících se podezřelých situací. Šance na zabránění podvodu závisí na rychlém a důvěrném hlášení. Samozřejmě, že zaměstnanec nebo spolupracovník neponese žádné negativní důsledky za oznámení o nepoctivém chování v případě, kdy se z časového odstupu ukáže, že jeho posouzení situace nebylo správné. Nepřípustné je však vědomé obvinění někoho bez opodstatnění.

2.3. BEZ KORUPCE A PODPLÁCENÍ

2.3.1. Politika Skupiny KAN naprosto zakazuje veškeré korupční praktiky ve veřejném i soukromém sektoru ve všech zemích, kde provozuje svou činnost.

2.3.2. Nekorumpujte (nesnažte se korumpovat) žádným způsobem jiné osoby, organizace nebo firmy. Nesmíte nabízet ani přijímat nic cenného se záměrem získat pomoc v obchodních záležitostech. Skupina KAN se vyhýbá podplácení a střetu zájmů za všech okolností.

2.3.3. Můžete předat reklamní materiály vypracované, připravené a evidovaného ve firmách Skupiny KAN, podle zásad popsaných v postupech týkajících se nakládání s reklamními materiály.

2.3.4. OTÁZKY A ODPOVĚDI:

a) Otázka a odpověď 1

Podali jsme žádost o povolení na provedení přestavby ve firmě. Místní úředník nám navrhl, že můžeme tento proces urychlit za malý poplatek. Můžeme přijmout nabídku místního úředníka, abychom proces ve firmě urychlili?

Skupina KAN zakazuje dávat drobné pozornosti. Nesmíte přijmout nabídku místního úředníka, musíte to oznámit svému nadřízenému / řediteli společnosti a řediteli osobního oddělení.

b) Otázka a odpověď 2

Každý rok zveme několik ředitelů důležitého zákazníka na večeři. Je to povolené? Výdaje na reprezentaci, jejichž cílem je udržet dobré vztahy se zákazníkem, jsou povolené. Nesmíte však vyvíjet nezákonný nátlak a vždy se musíte vyhnout jakémukoliv dojmu, že se jedná o podplácení.

2.4. NEKALÁ KONKURENCE, KONKURENČNÍ / MONOPOLNÍ CHOVÁNÍ

2.4.1. Téměř všechny země, kde KAN provozuje svou činnost, mají předpisy na úpravu konkurence (nebo antimonopolní předpisy). Podstatou těchto zákonů je vždy totéž: podniky nemohou předávat žádné důvěrné informace svým konkurentům. Samozřejmě je výslovně zakázáno domlouvání cen mezi konkurenty nebo dohody (ani neoficiální) v rámci respektu nebo soustředění se na stejnou skupinu zákazníků.

2.4.2. Zákaz tvoření kartelů je chápaný dokonce výrazně šířeji. Porušení práva na konkurenci znamená předání představiteli konkurenčního podniku informací o naší současné politice, našich plánech nebo dokonce o našich posledních rozhodnutích týkajících se obchodní politiky.

2.4.3. Samozřejmě existují oblasti z konkurenčního práva, které jsou složitější, například: můžeme spolupracovat s daným podnikem v oblasti výzkumu a vývoje? Nebo - je možné společně nakupovat vstupní suroviny? Nebo - můžeme hovořit o exkluzivitě s dodavatelem nebo distributorem/zákazníkem?

To jsou otázky, které vyžadují detailní právní a ekonomickou analýzu. V těchto otázkách nerozhodujte bez předchozí konzultace se svým nadřízeným.

2.4.4. Jiný aspekt konkurenčního práva se týká kontroly společností, které mají silnou pozici na daném trhu. Pokud má daná firma velmi silnou pozici na trhu (kvasi-monopol nebo dominance), pak je obchodní svoboda značně omezená některými zákony o konkurenci. Obvykle se soudí, že dominantní postavení na trhu je situace, kdy můžeme stanovovat vlastní pravidla bez věnování větší pozornosti konkurenci. Podíl na trhu a odstup od konkurentů jsou rozhodující vlastnosti, které určují dominanci. Pokud věříme, že máme podíl na trhu minimálně 5 %, pak musíme podrobněji přezkoumat naše podmínky.

2.4.5. Můžeme nadále uzavírat smlouvy na základě exkluzivity nebo poskytovat zákazníkům rabaty? Pokud máte co do činění s takovými otázkami, spojte se se svým nadřízeným.

2.4.6. PŘÍKLADY

a) Příklad 1:

Probíhá obchodní konference. Probírané otázky se mimo jiné týkají platných certifikačních procesů a legislativních závěrů spojených s normami, které musí splňovat produkty. Během přestávky na kávu se dáte do řeči se zaměstnanci konkurenčních firem. Téma rozhovoru se stočí na probíhající každoroční vyjednávání s důležitým distributorem. Tento distributor požaduje vyšší rabaty, prodloužení doby úvěru a doby na vrácení zboží, snížení minimální výše objednávky, vyšší reklamní podporu a spoluúčast na různých marketingových aktivitách. Od kolegů se dozvídáte, že máte co do činění se stejnými požadavky a že pravděpodobně přijmou žádost týkající se marketingové podpory a ostatní rozhodně zamítnou. Teď se ptají, jak my na tyto požadavky zareagujeme. Odpovíte, že jsme se ještě nerozhodli, ale myslíte si, že strategie, kterou zvažují, je správná. Konstatujete, že si myslíte, že by bylo dobře, kdyby byly ostatní požadavky zamítnuté. Tento rozhovor vážně narušuje ustanovení zákona o konkurenci. Orgány pro ochranu konkurence usoudí, že informace vyměněné v tomto rozhovoru mají vliv na vyjednávání se zákazníky a tudíž na konkurenci. Tyto domněnky by bylo velmi obtížné vyvrátit během soudního řízení. V tomto kontextu skutečnost, že distributor může mít silnou pozici na distribučním trhu nemá žádný význam.

Co byste měl udělat, když konkurence (byť i dřívější kolega, kamarád nebo příbuzný) vám sděluje obchodní informace o své firmě?

Měl bys vědět, že nesmíte hovořit o požadavcích distributora z průběhu vyjednávání s distributorem nebo o naší vyjednávací strategii. Přitom ale je přípustné hovořit o spokojenosti koncových zákazníků s distributorem nebo o otevření nového distribučního skladu nebo o umístění skladu. Zásadou při každém kontaktu s konkurencí považujte zákaz výměny informací, které mohou ve svém důsledku inspirovat nás nebo naši konkurenci k přijetí naší/jejich obchodní strategie, cen, portfolia produktů, výrobního procesu atp. nebo minimálně způsobit zvážení takové situace.

b) Příklad 2:

Účastníte se setkání se zainteresovanou skupinou. Zainteresovaná skupina se skládá z různých výrobců odvětví trhu, které prodává konkrétní druh produktu. Účastníci diskuse probírají závěry, které vyplývají ze společné analýzy produktu. Během diskuse se ukáže, že bude nezbytné provést několik změn produktu a upravit výrobní proces za účelem splnění určitých technických standardů/norem. Během obědu výrobce říká, že ceny surovin a výsledky průzkumu povedou k nárůstu ceny. Konstatuje, že by se, podle jeho názoru, marketingové aktivity měly soustředit na vylepšené vlastnosti produktu. Setkání proběhlo v souladu se zákonem, ale je potřeba si zapamatovat, abychom se při kontaktech s konkurencí vyhnuli zakázaným tématům. Zakázané je všechno, co přesahuje cíl společného vývoje a uvádění produktů na trh, který je v souladu se zákonem (např. veškeré informace o marketingových aktivitách společných všem účastníkům setkání, cenách nebo trzích, stejně jako informace o nákladech na výrobu nebo nákup). Tudíž pokud se rozhovor týká nárůstu ceny surovin a jejich vliv na výrobní náklady a ceny, měl byste přistupovat k této diskusi s odstupem a vysvětlit, že se nechcete takové výměny informací zúčastnit. Totéž se týká jiných důvěrných informací týkajících se zákazníků, obratu, velikosti prodeje, schopností, investic, inovací a technologií. Maximálně je přípustný rozhovor o celkovém prodeji nebo rozvoji podniku obecně, které neumožní vyvozovat závěry ohledně konkrétních produktů nebo jednotlivých výrobců.

c) Příklad 3:

Účastníte se veletrhu a reprezentujete naše produkty. Zaměstnanec konkurenční firmy navštíví stánek a představí se jako zaměstnanec od konkurence. Říká, že by se chtěl dozvědět víc o vývoji produktů a ptá se na konkrétní produkty představené na stánku. Chce se seznámit s jejich cenami, výrobním procesem, náklady na vývoj a použitými materiály. Jaká je správná reakce? Nesdělujte takovému člověku žádné jiné informace, než jaké jsou uvedené v produktových brožurách, cenících nebo jsou k dispozici na stánku nebo na internetových stránkách vaší firmy. Informace spojené s uvedením produktů na trh, náklady na výrobu a vývoj a know-how patří k velmi důležitým obchodním informacím. Výměna těchto informací představuje porušení zákona o konkurenci. Dokonce i kdyby ti tato osoba nabídla, že ti sdělí informace o vývoji produktů konkurenčního podniku atp. Vy takovému člověku nesmíte sdělovat tak důvěrné informace.

2.5. NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY / SMLUVNÍMI PARTNERY

2.5.1. Vaše účast jako představitele Skupiny KAN na společných setkáních se zákazníky nebo dodavateli či smluvními partnery vás zavazuje k důstojné a kultivované reprezentaci Skupiny KAN.

2.5.2. Když přijmete pozvání na setkání, musíte mít na zřeteli nutnost zachovat si objektivitu a chovat se v souladu se zájmem Skupiny KAN.

2.5.3. Obchodní setkání (včetně večeří) se týkají firemních záležitostí, proto není vhodné na ně zvát své rodinné příslušníky.

2.5.4. Přijetí pozvání od dodavatele nebo smluvního partnera musí schválit váš nadřízený písemně nebo e-mailem, přičemž na setkání s dodavatelem nebo smluvním partnerem musí být za Skupinu KAN přítomní minimálně dva lidé.

2.6. INFORMACE, KTERÉ JSOU VLASTNICTVÍM SKUPINY KAN / MLČENLIVOST A OCHRANA ZDROJŮ SKUPINY KAN

2.6.1. Jako zaměstnanec nebo spolupracovník Skupiny KAN jste povinen zachovávat důvěrnost informací, které vám Skupina KAN svěřila nebo které jste získal, bez ohledu na zdroj, ale jsou spojené s vaším zaměstnáním/spoluprací - s výjimkou situací, kdy jste oprávněn ke zveřejnění informací nebo pokud je to vyžadováno právními předpisy.

2.6.2. Znamená to, že veškeré informace týkající se Skupiny KAN nejsou ze své podstaty veřejné. Týká se to rovněž informací, které vám svěřil zákazník, smluvní partner, dodavatel atp.

Především:

a) Nesmíte bez výslovného souhlasu zveřejňovat informace, které jsou vlastnictvím Skupiny KAN.

b) Během pracovního vztahu nebo spolupráce, jakož i po jejich ukončení, jste povinen do časově neomezeného zachování mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím spojeným s prací pro Skupinu KAN.

c) Vaší povinností je zabezpečit informace, které máte v držení a jsou spojené s činností Skupiny KAN před přístupem jakýchkoliv nepovolaných nebo neoprávněných osob. Musíte přijmout opatření za účelem ochrany materiálního vlastnictví a jiných aktiv před nezákonným zneužitím nebo ztrátou, včetně přestupu nebo trestného činu, a také v situaci zneužití důvěry.

d) Veškeré údaje, které Skupina KAN jakýmkoliv způsobem chrání - bez ohledu na místo a způsob jejich uložení (dokumenty, počítač, technické nákresy atp.) - v případě jejich nepovoleného vynesení, okopírování, odeslání z firmy nebo mimo informační infrastrukturu Skupiny KAN (servery, nosiče, služební počítače) nebo neautorizovaného zničení či odstranění - bez ohledu na cíl této činnosti - je považováno za zneužití a činnost způsobující škodu Skupině KAN s disciplinárními a trestními důsledky a občanskou odpovědností za odškodnění.

e) Zveřejnění informací, které jsou vlastnictvím Skupiny KAN za účelem získání soukromého prospěchu nebo jejich využití pro soukromé účely je považováno za zneužití a jednání způsobující škodu Skupině KAN s disciplinárními a trestními důsledky a občanskou odpovědností za odškodnění.

f) V případě ukončení práce/spolupráce ve prospěch Skupiny KAN máte povinnost vrátit neporušené všechny dokumenty, které máte v držení nebo které jste vytvořil během plnění svých pracovních povinností. Týká se to jakékoliv dokumentace bez ohledu na to, na jakém nosiči se nachází.

2.6.3. Veškerý majetek Skupiny KAN jste povinen řádně chránit před ztrátou, krádeží nebo zničením. Týká se to především dlouhodobého majetku, duševního vlastnictví a informací obsažených na jakýchkoliv informačních či elektronických (počítačových) nosičích. Příklady těchto informací jsou: organizační údaje, personální údaje, technologie a procesy, výrobní metody, marketing, reklama, obchodní údaje, finanční údaje a vypracování na téma plánů rozvoje.

2.6.4. Navíc nesmíte využívat dlouhodobý majetek, duševní vlastnictví a informace obsažené na jakýchkoliv informačních či elektronických (počítačových) nosičích ani svoji pozici pro soukromé cíle.

2.6.5. Podrobný popis zásad týkajících se důvěrnosti údajů se nachází v programu NND v katalogu INFORMATIKA / BEZPEČNOST ÚDAJŮ / BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY.

2.6.6. PŘÍKLADY:

a) Příklad 1

Jste trenérem fotbalového družstva vašeho dítěte a nutně potřebujete poslat zprávu různým sponzorům dalšího fotbalového turnaje. Využití pracovního e-mailového účtu je zakázáno. Vaše firemní e-mailová adresa obsahuje adresu firmy, proto to koliduje s předmětem činnosti firmy a může to poškodit image nebo reputaci Skupiny KAN. Tyto mailové zprávy byste měl poslat z vaší soukromé e-mailové adresy mimo pracovní dobu.

b) Příklad 2

Jedete na služební cestu a rodina vás žádá, abyste tuto cestu spojil se soukromou rekreací. Není povolené spojovat pracovní obědy/večeře nebo služební cesty se soukromými večeřemi/rekreacemi/cestami ve společnosti rodinných příslušníků nebo přátel.

2.7. ELEKTRONICKÉ ÚDAJE

2.7.1. Údaje Skupiny KAN předávané a/nebo uchovávané elektronicky (na počítači) jsou aktiva, která vyžadují zvláštní údaje. Proto také v případě nepovoleného vynesení, okopírování, odeslání z firmy nebo mimo informační infrastrukturu Skupiny KAN (servery, nosiče, služební počítače) elektronických údajů - bez ohledu na místo a způsob jejich uložení - a také v případě nepovoleného zničení či odstranění - bez ohledu na cíl této činnosti - je považováno za zneužití a činnost způsobující škodu Skupině KAN s disciplinárními a trestními důsledky a občanskou odpovědností za odškodnění

2.7.2. Během pracovní doby a na pracovišti Skupiny KAN není tolerována jakákoliv činnosti, která narušuje základní hodnoty a politiku Skupiny KAN, včetně sledování pornografických materiálů a jiných materiálů, které jsou v rozporu s obecně přijímanými etickými normami a dobrými mravy. Používání elektronických/informačních zařízení (počítačů) a médií, bez ohledu na jejich druh, které není v souladu s platnými nařízeními Skupiny KAN nebo je nevhodné, je považováno za vážný přestupek proti Skupině KAN.

2.7.3. Ve Skupině KAN platí normy BEZPEČNOSTI ÚDAJŮ. Každý uživatel údajů je odpovědný za dodržování těchto norem a spřízněných postupů. Podrobný popis zásad týkajících se ochrany údajů se nachází v programu NND v katalogu INFORMATIKA / BEZPEČNOST ÚDAJŮ.

2.8. STŘET ZÁJMŮ

2.8.1. Střet zájmů je situace, kdy osobní zájem je v rozporu se zájmem Skupiny KAN. Jako zaměstnanec nebo spolupracovník Skupiny KAN jste povinen vyhnout se situacím, které vedou ke střetu zájmů.

2.8.2. Musíte se vyhýbat a chránit se mj. před:

a) nenahlášeným finančním a jiným spojením se zákazníky a subjekty, které spolupracují se Skupinou KAN;

b) jakýmikoliv vazbami na konkurenci, včetně zaměstnání nebo konzultací;

c) zapojením se jakýmkoliv způsobem do konkurenční činnosti vůči Skupině KAN;

d) vykonávání práce ve prospěch třetích osob s využitím zařízení Skupiny KAN a pracovní doby placené Skupinou KAN;

e) jakoukoliv jinou dohodou nebo okolnostmi, do kterých je zapojena rodina nebo známí, které by mohly ztížit nebo znemožnit zaměstnanci či spolupracovníkovi jednání v nejlepším zájmu Skupiny KAN.

2.8.3. V případě, že vy nebo kdokoliv z vaší rodiny, je zapojený do konkurenční činnosti (fakticky nebo potenciálně) - máte povinnost předat nadřízenému nebo řediteli společnosti a řediteli osobního oddělení písemné prohlášení o této skutečnosti.

2.8.4. Jako zaměstnanec či spolupracovník Skupiny KAN jste pokaždé povinen informovat svého nadřízeného / ředitele společnosti a ředitele osobního oddělení o faktu vzniku střetu zájmů.

2.8.5. PŘÍKLADY:

a) Příklad 1

Pracujete v oddělení plánování firmy ze Skupiny KAN nebo v nákupním oddělení a víte, že příslušníci vaší rodiny (byť vzdálené) vedou firmu, která prodává konkurenční díly vůči dílům, které vyrábí a prodává Skupina KAN. Nemůžete své znalosti např. o dodávkách, cenách a rabatech Skupiny KAN využívat ke zvýšení prospěchu firmy, která patří vaší rodině. Informace o dodavatelích / zákaznících / cenách / rabatech jsou tajné a obzvlášť chráněné. Máte také povinnost písemně nahlásit existenci takové činnosti, abyste se vyhnuli střetu zájmů.

b) Příklad 2

Pracujete v rozvojovém oddělení firmy ze Skupiny KAN a váš bratr pracuje v prodejním oddělení konkurenční firmy. Bratr vám navrhl založení nové firmy, která bude spojovat vaše a jeho znalosti. Znalosti, které jste získal během své práce, jsou považované za duševní vlastnictví Skupiny KAN a nemohou být využité ve váš prospěch ani ve prospěch vašich rodinných příslušníků.

c) Příklad 3

Vy nebo příslušník vaší rodiny má finanční podíl na subjektu, který chce obchodovat se Skupinou KAN a vy se účastníte rozhodování. To je velký problém, který musíte probrat se svým nadřízeným a ředitelem osobního oddělení. Ten rozhodne o přijetí opatření, jejichž cílem bude ujištění, že nebudete jménem Skupiny KAN zapojený do případné spolupráce s tímto subjektem.

2.8.6. OTÁZKY A ODPOVĚDI:

a) Otázka a odpověď 1

Můj dobrý kamarád pracuje ve firmě, která by mohla být důležitým zákazníkem Skupiny KAN a obrací se na mě jako na zaměstnance obchodní divize s dotazem, jestli by Skupina KAN měla zájem o prodej jeho firmě. Co bych měl dělat?

Nahlaste vzniklou situaci svém nadřízenému, který se tím bude zabývat. Neměl byste být zapojený do této transakce. Ale s ohledem na to, že to může vést k získání důležitého zákazníka, počkejte s odpovědí do doby rozhovoru s nadřízeným.

b) Otázka a odpověď 2

Můj dobrý kamarád mě požádal o poskytnutí rady jeho firmě, která je konkurentem KAN. Přestože mě požádal pouze o technickou radu, která není důvěrnou informací, nejsem si jistý, co mám dělat. Do přezkoumání této prosby byste měl zapojit svého nadřízeného, který zajistí objektivní zvážení dotazu. Měl byste mí vždy na vědomí, že sdílení informací mezi konkurenčními subjekty je v mnoha případech zakázáno předpisy o nekalé konkurenci. Viz rovněž bod Poctivá a otevřená konkurence.

III. VZTAHY SE SMLUVNÍMI PARTNERY A KONKURENCÍ

3.1. UCZCIWA I JAWNA KONKURENCJIA

3.1.1. Jako zaměstnanec či spolupracovník Skupiny KAN jste povinen:

a) zachovat v tajnosti informace o firmách Skupiny KAN, pokud jste je získal v důsledku spolupráce, neformálních kontaktů nebo náhodou;

b) dodržovat autorská práva;

c) neposkytovat třetím osobám chráněnou dokumentaci a materiály KAN bez výslovného, písemného souhlasu představenstva; chráněná informace je každá informace, která se týká KAN a není poskytnuta na vědomí veřejnosti.

3.2. ZÁKAZ KONKURENČNÍ ČINNOSTI

3.2.1. Během spolupráce se Skupinou KAN platí zákaz veškeré konkurenční činnosti ve vztahu ke Skupině KAN.

3.2.2. Tato povinnost se vztahuje na veškeré právní formy konkurenční činnosti v odvětvích identických, ve kterém se pohybují skupiny Společnosti KAN, především: vystupování jako zaměstnanec, agent, příjemce zakázky, poskytovatel služeb na základě zakázky, příjemce objednávky (na základě smlouvy o dílo), zprostředkovatel a zmocněnec (prokurista) konkurenčních subjektů, provozování podniku vlastním jménem nebo prostřednictvím třetí osoby, zůstávání ve vztahu ke společnosti.

IV. BEZPEČNÝ MEZINÁRODNÍ OBCHOD

4.1. Vzhledem k mezinárodní povaze obchodu dodržuje Skupina KAN všechny platné obchodní nebo ekonomické sankce, kontrolu exportu, embarga nebo podobné zákony, předpisy, pravidla, omezující prostředky, seznam omezených nebo vymezených stran, licence, příkazy nebo požadavky, které mohou v daném okamžiku platit a jsou uplatňovány ze strany EU, Velké Británie, USA a OSN.

4.2. ZEMĚ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ZÁKAZ OBCHODU

4.2.1. Skupina KAN nemá v současnosti žádné přímé ani nepřímé vazby s těmito zeměmi:

Sýrie, Súdán, Severní Korea , Irán, Kuba, Krym, částmi území Ukrajiny: Doněcká a Luhanská oblast.

4.3. VÝROBKY, KTERÉ MAJÍ DVOJÍ UŽITÍ, VOJENSKÉ NEBO ZATÍŽENÉ SANKCEMI

4.3.1. Zaměstnanci a spolupracovníci Skupiny KAN jsou povinni prověřovat, jestli produkty, služby, znalosti nebo technologie jsou považované za vojenské produkty, produkty dvojího užití nebo se na ně vztahují sankce v dané zemi (např. v zemi cílového určení).

4.3.2. Produkty dvojího užití mohou být použité jak pro civilní, tak i pro vojenské účely, zahrnují radarové a laserové technologie pro námořní a jinou navigaci, ale rovněž potenciálně navigaci do systému raketových odpalovačů nebo pro výrobu jaderných zbraní.

4.3.3. Zaměstnanci a spolupracovníci Skupiny KAN jsou povinni dodržovat příslušné právní předpisy a získávat povolení před vývozem produktů, které jsou omezené sankcemi.

4.4. STRANY, NA KTERÉ SE SANKCE VZTAHUJÍ

4.4.1. Zaměstnanci a spolupracovníci Skupiny KAN jsou povinni prověřovat, jestli se strany transakce nacházejí na nejnovějších seznamech (tzv. „black listech“) subjektů nebo osob, na které se vztahují sankce v dané zemi, EU, Velké Británii, USA nebo na seznamech OSN.

4.4.2. Informace o úpravách Evropské unie, Velké Británie, USA a OSN v oblasti jednotlivých omezujících úprav a seznam subjektů, na které se tyto úpravy vztahují, jsou k dispozici na stránkách:

a) Evropská unie: https://www.sanctionsmap.eu/#/...

b) Spojené státy: https://sanctionssearch.ofac.t...

c) Velká Británie: https://www.gov.uk/government/...

d) OSN: https://www.un.org/securitycou... ; https://www.un.org/securitycou...

4.5. ZEMĚ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM

Území, na kterých riziko praní peněz a financování terorismu může být vyšší, jsou vedené jako země se zvýšeným rizikem.

a) Zaměstnanci a spolupracovníci Skupiny KAN jsou povinní prověřovat, jestli se transakce týkajíc zemí s vysokým rizikem a spolupráce s těmito zeměmi může být omezená, rovněž i podle stran transakce.

4.6. POZOR – ČEMU VĚNOVAT POZORNOST

4.6.1. Zaměstnanci a spolupracovníci Skupiny KAN jsou povinni věnovat pozornost netypickým situacím nebo okolnostem, které se mohou lišit podle produktu, trhu nebo jiných č

Nastavení Cookies

Používáme soubory cookie, abychom mohli poskytovat různorodé služby, neustále je zlepšovat, zobrazovat reklamy podle vašich preferencí na našich internetových stránkách a zpřístupňovat funkce sociálních sítí. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a umožnění používání jejich funkcí. S vaším souhlasem používáme také analytické soubory cookie pro vylepšení našich internetových stránek a marketingové soubory cookie pro zobrazování reklam a obsahu na našich internetových stránkách. Zjistěte více o souborech cookie a jejich používání.
Kliknutím na „Souhlasím se vším“ vyjadřujete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na „Nastavit soubory cookie“ si můžete vybrat, se kterými soubory cookie souhlasíte. Kdykoliv můžete změnit nastavení souborů cookie nebo odvolat svůj souhlas.

Nastavení Cookies

Tento nástroj pomáhá vybrat a deaktivovat různé tagy/trackery/analytické nástroje používané na této internetové stránce.