Space

Všeobecné obchodní podmínky

ČLÁNEK 1.
OBECNÁ USTANOVENÍ, DEFINICE.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky KAN Sp. z o.o. (s. r. o.) na základě čl. 384 občanského zákoníku, Strany schválily, jsou pro ně závazné a představují součást kupní smlouvy, pokud nebude uvedeno jinak.

1.2 Pokud nebude uvedeno jinak, pojmy použité ve Všeobecných obchodních podmínkách budou mít následující význam:
a) VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky,
b) Kupní smlouva – smlouva, jejímž předmětem je prodej Produktů, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Objednávky, kterou zaslal Kupující a přijal Prodávající podle těchto VOP, včetně Smlouvy o spolupráci,
c) Prodávající – KAN Sp. z o.o. se sídlem v Kleosině, adresa: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,
d) Kupující – subjekt, který posílá Objednávku a je Stranou Kupní smlouvy,
e) Produkty - rozumí se tím výrobky a zboží, které prodává Prodávající (KAN sp. z o.o.),
f) Objednávka – označuje objednávku na prodej Produktů, kterou zaslal Kupující Prodávajícímu podle těchto VOP,
g) Dokumentace Produktů - dokumentace, která obsahuje podrobný popis všech důležitých parametrů a vlastností Produktů, především technický, technologický a kvalitativní popis Produktů spolu s technickými specifikacemi, vzorci, vzorky, komponenty a Právy duševního vlastnictví,
h) Práva duševního vlastnictví – jsou to veškeré formy duševního vlastnictví chráněné na území Polské republiky a v zahraničí týkající se Produktů nebo Prodávajícího, včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, know-how spojeného s Produkty, včetně výrobního procesu Produktů, včetně Produktů vyráběných nebo dodávaných jinými subjekty z kapitálové skupiny Prodávajícího,
i) Ceník – závazný prro Strany seznam cen Produktů,
j) Strany – Strany Kupní smlouvy (Kupující a Prodávající).

1.3 Tyto VOP se týkají všech Kupních smluv a také všech objednávek, které Kupující pošle Prodávajícímu a rovněž všech nabídek, které Prodávající Kupujícímu pošle, aby mu posílal poptávky a Objednávky na Produkty.

1.4 Prodávající může VOP upravovat, měnit nebo přestat některá jejich ustanovení používat. Změny VOP jsou pro Kupujícího závazné od data jejich doručení Kupujícímu ve stejné formě a stejným způsobem, jakým mu byly doručeny tyto VOP.

1.5 V případě neshod mezi obsahem VOP a obsahem Kupní smlouvy nebo podrobných příloh ke Kupní smlouvy, přednost před VOP má obsah Kupní smlouvy a její podrobné přílohy.

1.6 Tímto se výslovně vylučují veškeré odkazy na všeobecné podmínky Kupujícího.

1.7 V případě, kdy v Kupní smlouvě budou dohodnuty podmínky INCOTERMS, pak úpravy VOP, které se liší od stanovených podmínek INCOTERMS budou mít přednost, pokud se Strany v Kupní smlouvě nedomluví jinak.

1.8 Obsah těchto VOP byl zveřejněný na internetových stránkách Prodávajícího na adrese: www.kan-therm.com

1.9 VOP se nepoužijí pro prodej Produktů, pokud je Kupující fyzická osoba, která si pořizuje věci za účelem, který není spojen s jejím podnikáním ani pracovní činností (spotřebitel).

2.0 Informace uvedené na internetových stránkách Prodávajícího nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale výzvu k zasílání objednávek.

ČLÁNEK 2.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU(Ů).

Charakteristika Produktu(ů) je uvedená v Dokumentaci Produktů.

ČLÁNEK 3.
OBJEDNÁVKY.

3.1 Prodej Produků bude probíhat výhradně na základě Objednávek, které Kupující pošle Prodávajícímu způsobem uvedeným Článku 3.2 a 3.3. níže.

3.2 Objednávky bude zasílat Kupující e-mailem, písemně nebo faxem.

3.3 Objednávky budou realizovány pod podmínkou, že Prodávající potvrdí přijetí Objednávky během 5 pracovních dní od jejího obdržení v souladu s požadavky uvedenými v Článku 3.2. V případě, kdy Prodávající nebude schopný Objednávku realizovat z důvodu, že nemá objednaný sortiment Produktů nebo z jiných důvodů, pak o tom bude informovat Kupujícího za účelem úpravy Objednávky. Na úpravu Objednávky se použijí ustanovení Článku 3.2. a 3.3.

3.4 Dodávky Produktů budou realizované jednorázově nebo po částech podle harmonogramu uvedeného v Objednávce. Datum jednorázové dodávky Produktů je datum uvedené v Objednávce, které potvrdil Prodávající. V případě realizace dodávek po částech, datum dodávky Produktů bude datum uvedené v harmonogramu v Objednávce, který potvrdí Prodávající.

3.5 Pokud dodávka Produktů nemůže být zcela nebo částečně včas uskutečněná, pak je Prodávající povinen neodkladně o této skutečnosti informovat Kupujícího a domluvit s ním nový termín dodávky. Odvolání (anulování) objednávky vždy vyžaduje písemný souhlas Prodávajícího.

ČLÁNEK 4.
LOGISTICKÉ MINIMUM A ZAJIŠTĚNÍ.

4.1 Prodávající může kdykoliv zavést logistické minimum na hodnotu nebo množství Produktů, které musí Kupující musí splnit v oblasti hodnoty nebo množství. 

ČLÁNEK 5.
PŘEVZETÍ PRODUKTŮ.

5.1 Vydání objednaných Produktů a jejich převzetí ze strany Kupujícího proběhne na místě uvedeném v Objednávce a pokud tam není uvedené, pak ve skladu Prodávajícího v Białystoku.

5.2. V případě, že si Kupující neodebere Produkty ve stanoveném termínu, má Prodávající právo naúčtovat Kupujícímu veškeré náklady spojné s uskladněním a dodáním Produktů.

5.3 Datum dodávky Produktů je datum podpisu dokumentu výdejky a/nebo nákladního listu a připojených výdejek k listu nebo specifikace produktů.

K převzetí veškerých rizik a nákladů spojených s Produkty dojde ve chvíli převzetí Produktů, včetně dopravcem bez ohledu na to, kdo ponese náklady na dopravu.

5.4 K převodu vlastnictví Produktů na Kupujícího dojde ve chvíli úhrady ve prospěch Prodávajícího celé ceny Produktů a veškerých pohledávek spojených s realizací Objednávky. Bez ohledu na převod vlastnického titulu Kupující nese celé riziko náhodné ztráty nebo zničení zboží, které se nachází v jeho vlastnictví nebo pod jeho dohledem.

ČLÁNEK 6.
OBCHODNÍ PODMÍNKY.

Podrobné obchodní podmínky budou pokaždé uvedeny v Kupní smlouvě.

ČLÁNEK 7.
CENA.

7.1 Pokud se strany písemně nedomluví jinak, budou na polském trhu produkty prodávané Kupujícímu za ceny uvedené v ceníku platném v den prodeje, který je k dispozici na internetových stránkách nebo v individuální obchodní nabídce zaslané písemně nebo e-mailem. Na jiných trzích než polský budou Produkty prodávané Kupujícímu za ceny uvedené v ceníku určenému pro daný trh nebo v individuální obchodní nabídce zaslané písemně nebo e-mailem.

7.2 Prodávající si kdykoliv vyhrazuje právo na změnu prodejních cen Produktů uvedených v ceníku. Výše uvedené nevyžaduje změnu Kupní smlouvy, pouze informování Kupujícího. Změna cen se nevztahuje na Objednávky zaslané před změnou cen, které Prodávající schválil

7.3 K cenám Produktů uvedených v Ceníku se připočítá DPH ve výši, která platí v den dodávky Produktů.

7.4 Cena nezahrnuje náklady na zajištění a dopravu, ani jiné poplatky z jakéhokoliv titulu, především daně, cla ani jiné veřejnoprávní pohledávky a místní poplatky, které mohou být účtovány v souvislosti s dodávkou, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak.

7.5 Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, platba za dodané Produkty proběhne před převzetím Produktů.

7.6 Kupující má právo započíst pohledávky proti pohledávkám Prodávajícího vůči Kupujícímu, které vyplývají z prodejní smlouvy pouze tehdy, pokud jeho nároky vůči Prodávajícímu vyplývají z Kupní smlouvy a jsou potvrzené pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu oprávněného k řešení sporů týkajících se nároků nebo je Prodávající písemně uznal.

ČLÁNEK 8.
DOKUMENTY PRO ZÚČTOVÁNÍ.

8.1 Zúčtovací dokumentem bude faktura vystavená v souladu s faktickým stavem a obecně platnými daňovými předpisy.

8.2 Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně, převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Za datum úhrady se považuje datum přijetí částky na bankovní účet Prodávajícího.

ČLÁNEK 9.
ZÁRUKA.

9.1 Prodávající ručí za to, že prodané Produkty budou v souladu s Dokumentací Produktů.

9.2 V informacích o Produktech nebo v jiných prospektech, reklamních materiálech, popisech atd. obsažené údaje vycházejí z aktuálního stavu poznání a zkušeností Prodávajícího. Všechny informace je tak potřeba vnímat pouze jako přibližné informace, nikoliv jako informace týkající se kvality a vlastností zboží. Nepředstavují důvod pro žádnou záruku kvality, vlastností nebo odolnosti. Užitečnost Produktů Prodávajícího pro předpokládaný účel použití musí prověřit Kupující.

9.3 Kvalita Produktů dodaných Kupujícímu bude odpovídat požadavkům uvedeným v obecně platných předpisech polského právního řádu.

9.4 Poskytnutá záruka je jedinou a výhradní odpovědností Prodávajícího za vady dodaných Produktů, bez ohledu na to, jestli tato odpovědnost vyplývá ze smlouvy či deliktu a jestli se odpovědnost týká škod nebo ztrát spojených s vadami věci nebo způsobených vadami věci. Prodávající nenese odpovědnost v jiném rozsahu, ani pokud by rozšířená odpovědnost vyplývala z podmínek použitých při prodeji, prohlášení, záruk Kupujícího nebo jiných činností tohoto druhu nebo prohlášení, které vedou k rozšíření odpovědnosti ať už na základě zákona nebo jakéhokoliv jiného právního základu.

9.5 Strany tímto zcela vylučují odpovědnost za vady Produktů, uvedenou v předpisech občanského zákoníku, včetně čl. 609 občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10.
REKLAMACE.

10.1 Kupující bude mít právo reklamovat množství nebo kvalitu dodaných Produktů nejpozději v následujících lhůtách:

a) v případě reklamace týkající se množství Produktů, které neodpovídá schválené Objednávce - během 5 pracovních dní od data převzetí Produktů,

b) v případě reklamace týkající se kvality Produktů, která neodpovídá Článku 9 - během 60 dní od data převzetí Produktů,

c) Reklamační protokol pošle Kupující Prodávajícímu poštou, faxem nebo e-mailem ve výše uvedené lhůtě pro podání reklamace. Prodávající přezkoumá reklamaci Kupujícího ve lhůtě 14 dní od data obdržení reklamačního protokolu, o čemž ve výše uvedeném termínu bude informovat Kupujícího poštou, faxem nebo elektronickou cestou.

10.2 V případě zohlednění reklamace Prodávající doplní množstevní nedostatky, opraví nebo nahradí Produkt s kvalitativními vadami Produktem bez vad tak, že Kupujícímu dodá při realizaci další Objednávky dodatečné množství Produktů na základě uznané reklamace.

10.3 Zahájení reklamačního řízení nezbavuje Kupujícího povinnosti uhradit cenu za Produkty, na které se řízení vztahuje.

ČLÁNEK 11. 
VRÁCENÍ.

Vrácení Produktů je možné pouze v obzvlášť odůvodněných případech.

11.2 Vrátit je možné pouze plnohodnotný Produkt, který se nachází v průběžné katalogové nabídce Prodávajícího.

11.3 Vrátit je možné Produkt v neporušených a celých továrních obalech.

11.4 Vrátit není možné:

a) Netypický produkt nebo produkt dodaný na zvláštní objednávku Kupujícího,

b) Produkt zakoupený dříve než před 12 měsíci počítáno od data nákupní faktury.

11.5 Vracený Produkt musí být zabalený a jasně rozdělený na jednotlivé položky.

11.6 Kupující je povinen zajistit vracený produkt na dobu dopravy. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží, k němuž dojde při dopravě do skladu Prodávajícího a které je výsledkem nesprávného zajištění zboží Kupujícím.

11.7 Vrácený Produkt, který nebude splňovat výše uvedené požadavky bude vrácený Kupujícímu na jeho náklady.

11.8 Ten, kdo vrací Produktu, je povinen uvést prodejní dokument (čísla faktur), na jejichž základě proběhl nákup vraceného Produktu.

11.9 Vyúčtování vrácení proběhne ve formě opravné faktury, která bude vystavena k původní kupní faktuře.

11.10 V případě nutnosti přebalení vrácených Produktů ve skladu Prodávajícího, bude Kupujícímu naúčtována částka ve výši 10 % z veškerého zaregistrovaného vráceného zboží.

ČLÁNEK 12.
ODPOVĚDNOST ZA REALIZACI KUPNÍ SMLOUVY.

12.1 Prodávající v žádném případě nebude odpovědný, jestli na základě smlouvy či deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), bez ohled na důvod této odpovědnosti, za: jakoukoliv ztrátu zisku, zisk z realizace obchodního záměru, zisk z uzavření smlouvy, ztrátu vlivu nebo očekávaných úspor, ani za jakékoliv nepřímé škody.

12.2 Prodávající v žádném případě neponese odpovědnost, ať už na základě smlouvy nebo deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), za to, že nesplnění jeho smluvních povinností bude způsobeno okolnostmi spojenými s plněním smluv, které měl uzavřít nebo provést na vlastí účet s ohledem na požadavek nebo pokyn Kupujícího bez ohledu na druh těchto okolností.

12.3 Odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu, ať už vyplývá z Kupní smlouvy nebo z deliktů (včetně nedbalosti nebo porušení zákonných povinností) bez ohled na důvod této odpovědnosti je omezena do částky hodnoty Produktu, z něhož vyplývá nárok na nápravu škody a pokud částka vymáhané nápravy škody je nižší než tato suma, pak Prodávající odpovídá do výše škody.

12.4 Omezení odpovědnosti Prodávajícího neznamená vyloučení nebo omezení odpovědnosti za smrt nebo škodu na zdraví způsobenou nedbalostí Prodávajícího nebo osob, za něž Prodávající odpovídá.

ČLÁNEK 13. 

KLAUZULE MLČENLIVOSTI.

Kupující bude považovat všechny informace, které mu budou dodány Prodávajícím nebo jeho jménem na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou za důvěrné. Kupující se zavazuje uchovat v tajnosti důvěrné informace a nešířit tyto informace bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího s výjimkou, kdy je to vyžadováno zákonem nebo příslušným orgánem, a bude používat důvěrné informace výhradně za účelem spojeným s plněním Kupní smlouvy. Veškeré důvěrné informace zůstanou vlastnictvím Prodávajícího a na první výzvu Kupující vrátí Prodávajícímu všechny tyto informace zpracované v písemné formě a nenechá si žádnou jejich kopii.

ČLÁNEK 14.
VYŠŠÍ MOC.

14.1 Ani jedna Strana nebude odpovědná za prodlení a z tohoto prodlení vyplývající další porušení plnění Kupní smlouvy, pokud je toto prodlení způsobené příčinami mimo její kontrolu. V tom případě je Strana oprávněná k příslušného prodloužení času na splnění povinností. V případě působení Vyšší moci (jak je uvedeno níže) Strana, která v důsledku toho je v prodlení nebo utrpěla škody, bude informovat druhou stranu co možná nejrychleji, ale v každém případě během sedmi (7) dní po výskytu této Vyšší moc a uvede, jakého druhu je tato Vyšší moc a její přibližné trvání. V situaci, kdy působení Vyšší moc trvá déle než 14 dní nebo se očekává, že bude trvat déle než 21 dní, pak má Prodávající právo ukončit Kupní smlouvu s účinkem k datu podání tohoto prohlášení Kupujícímu.

14.2 Pojem Vyšší moc bude chápaný jako zahrnující škody nebo prodlení způsobené zákony, předpisy nebo vyhlášky jakékoliv Vlády (de facto nebo de iure), přírodní jevy jako zemětřesení, povodně či požáry, nepokoje, války, stávky, zničení lodí, embargo na přepravu zboží nebo jiné příčiny, velké výpadky elektrické energie, které se nedají předvídat a jsou mimo kontrolu Stran a které zcela nebo částečně pozastavují plnění povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 15.
PRÁVA NA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

Všechna řešení, která jsou chráněna jako Práva na duševní vlastnictví, včetně obchodních známek, specifikací, nákresů, informací, forem, zařízení a jiné materiály spojené s Produkty a výrobním procesem Produktů jsou a zůstanou vlastnictvím Prodávajícího nebo subjektu z kapitálové skupiny Prodávajícího. Kupující nemá a nebude mít žádné právo, titul ani podíl na žádném Právu na duševní vlastnictví a prodej Produktů, které obsahují Práva na duševní vlastnictví, nezajišťují Kupujícímu žádná práva nebo titul k Právům na duševní vlastnictví.

ČLÁNEK 16.
SANKCE.

Kupující bude dodržovat všechny platné právní předpisy a jiné úpravy a vyhlášky státních orgánů, které platí v zemi, jejíž jurisdikce je v platnosti, a nebude porušovat žádné státní ani mezinárodní obchodní, hospodářské nebo finanční sankce ani embarga („Sankce“), které se ho týkají. Kupující prohlašuje, že na něj ani žádného jeho ředitele, úředníka, agenta, zaměstnance nebo mateřský/dceřiný subjekt, ani na žádného koncového uživatele Produktů se nevztahuje žádná Sankce, ani není vlastnictvím, nepodléhá zcela ani částečně, přímo či nepřímo kontrole jakékoliv strany, která je předmětem jakýchkoliv Sankcí. Kupující prohlašuje, že v současné době má a bude dbát na to, aby po dobu platnosti Kupní smlouvy u něj platily všechny příslušné procesy, monitorovací opatření a interní kontroly za účelem zajištění shody se všemi Sankcemi, které se ho týkají. Kupující prohlašuje, že nebude přímo ani nepřímo re-exportovat, přeprodávat ani jinak zcizovat Produkty do žádné země, na které se vztahuje embargo na základě zákonných a výkonných předpisů Organizace spojených národů, Evropské unie nebo Spojených států. Navíc Kupující potvrzuje, že Produkty nebudou používané k činnosti, která se týká navrhování, vývoje, výroby, použití nebo skladování jaderných, chemických nebo biologických zbraní či munice.

ČLÁNEK 17.
PRÁVNÍ ŘÁD.

Kupní smlouva se řídí polským materiálním právem a v souladu s ním by měla být vykládána, s výjimkou kolizních norem a ustanovení úmluvy Spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980.

ČLÁNEK 18.
ZÁSADY ŘEŠENÍ SPORŮ. JURISDIKCE SOUDŮ.

Veškeré spory a nároky vyplývající z Kupní smlouvy, včetně veškerých sporů týkajících se jejího porušení, výpovědi nebo neplatnosti, neplnění nebo nenáležitého plnění Objednávky, neplnění nebo nenáležitého plnění záručních povinností, které nebyly vyřešeny smírčí cestou Stranami, budou řešené polskými obecnými soudy, místně příslušné podle Prodávajícího.

ČLÁNEK 19.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

19.1 S výhradou Článku 1.4. a Článku 7.2. VOP může být Kupní smlouva změněna nebo doplněna zcela nebo částečně, kdykoliv, v písemné formě, jinak jsou změny či doplnění neplatná, formou písemného dodatku podepsaného osobami oprávněnými k zastupování Stran.

19.2 Kupující nesmí předat jakákoliv svá práva ani povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

19.3 Pokud bude jakékoliv ustanovení Kupní smlouvy uznáno za neplatné nebo neproveditelné soudem s příslušnými kompetencemi, jakékoliv jurisdikce, pak bude nahrazeno alternativním ustanovením, které bude rozsahem, účinkem a proveditelnosti co nejbližší původnímu ustanovení a tato neplatnost nebo neproveditelnost nezpůsobí neplatnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy, která budou nadále zcela platná.

19.4 Kupující při zasílání Kupní objednávky prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že má plné právo a oprávnění k uzavření Kupní smlouvy, všechny nezbytné činnosti příslušných orgánů Kupujícího byly provedeny za účelem potvrzení uzavření a naplnění Kupní smlouvy a neexistuje žádný smluvní závazek ani jiné povinnosti, které by mu znemožnily podepsání nebo plnění Kupní smlouvy.

19.5 Pokud VOP nestanoví výslovně jinak, veškerá oznámení a korespondence Stran Kupní smlouvy bude doručovaná Prodávajícímu na adresu uvedenou v Článku 1.2 písm. c) VOP, a Kupujícímu na adresu uvedenou v Objednávce. Veškerá korespondence, oznámení nebo veškeré jiné zprávy nebo prohlášení v písemné formě zasílané jednou Stranou druhé Straně doporučeným dopisem na poslední korespondenční adresu uvedenou druhou Stranou podle Smlouvy bude považována za účinně doručenou druhé Straně, přičemž za datum doručení bude uznáno také datum uplynutí termínu pro převzetí zásilky po první oznámení o doporučené zásilce zaslané na poslední korespondenční adresu uvedenou druhou Stranou nebo vrácení zásilky poštou s poznámkou „adresát neznámy“ nebo podobnou.

19.6 Pokud Kupující dostane od Prodávajícího na vědomí VOP v jiném jazyce, než v jakém byla uzavřená Smlouva (jazyk smlouvy), pak to slouží výhradně usnadnění porozumění. V případě rozdílů ve výkladu je závazný text vyhotovený v jazyce smlouvy.

Příloha 1 Všeobecných obchodních podmínek Kan sp. z o.o.

Informační povinnost uvedená v čl. 13 odst. 1 a 2 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) z 27. dubna 2016.

1. Správcem osobních údajů Kupujících – fyzických osob, které provozují hospodářskou činnost je KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. S pověřencem pro ochranu údajů je možné se spojit na e-mailové adrese: [email protected].

3. Osobní údaje poskytnuté Správci budou zpracovávané výhradně za účelem plnění Kupní smlouvy a vymáhání nároků vyplývajících z uzavřené Smlouvy.

4. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím nebudou předávané jiným odběratelům ani do třetího státu.

5. Poskytnuté osobní údaje budou uchovávané po dobu platnosti smlouvy a také po dobu vymáhání nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy.

6. Kupující, kteří poskytují své osobní údaje, mají právo na přístup k obsahu údajů, právo na jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na převod údajů, právo podat stížnosti proti zpracování.

7. Subjekty, kterých se údaje týkají, mají také právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud usoudí, že zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího porušuje předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů z 27. dubna 2016. (GDPR).

8. Osobní údaje Kupujících budou zpracovávané automaticky, včetně rovněž ve formě profilování. Automatické rozhodování bude probíhat za účasti lidského faktoru a s dodržením zásad transparentnosti, zákonnosti a přiměřenosti za účelem posouzení některých osobních faktorů jako produktové preference, ekonomická situace, zájmy a výsledkem tohoto zpracování bude výběr nabídky podle potenciálních potřeb Kupujících.

9. Každé poskytnutí osobních údajů Kupujícími je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky KAN Sp. z o.o. platí od 23/11/2018.


1. Общие условия продажи

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o.  

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1 Настоящие Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. на основании статьи 384 Гражданского кодекса были одобрены Сторонами, являются обязательными для Сторон и составляют неотъемлемую часть Договора купли-продажи, если Сторонами не оговорено иное.

1.2 Если не указано иное, термины, используемые в Общих условиях продажи, имеют следующее значение:
a) ОУП – означает настоящие Общие условия продажи,
б) Договор купли-продажи – означает договор, предметом которого является продажа Продукции, заключенный между Продавцом и Покупателем на основании Заказа, размещенного Покупателем и принятого Продавцом в соответствии с настоящими ОУП, включая Договор о сотрудничестве,
в) Продавец – означает компанию KAN Sp. z o.o. с местом нахождения в Клеосине, адрес: ул. Здройова, д. 51, 16-001 Клеосин [ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin)],
г) Покупатель – означает лицо, размещающее Заказ, являющееся Стороной Договора купли-продажи,
д) Продукция – означает продукты и товары, продаваемые Продавцом (KAN sp. z o.o.),
е) Заказ – означает заказ на продажу Продукции, размещенный Покупателем у Продавца в соответствии с настоящими ОУП,
ё) Документация на Продукцию – означает документацию, содержащую подробное описание всех существенных параметров и характеристик Продукции, в частности техническое, технологическое описание и описание качества Продукции вместе с техническими спецификациями, образцами, пробами, компонентами и Правами интеллектуальной собственности,
ж) Права интеллектуальной собственности – означают все формы интеллектуальной собственности, защищенные на территории Республики Польша и за рубежом, касающиеся Продукции или Продавца, включая авторские права, торговые марки, патенты, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, связанные с Продукцией, в том числе, процесс производства Продукции, включая Продукцию, произведенную или поставленную другими предприятиями финансовой группы Продавца,
з) Прайс-лист – означает перечень цен на Продукцию, обязательный для Сторон
и) Стороны – означают Стороны Договора купли-продажи (Покупатель и Продавец)

1.3 Настоящие ОУП распространяются на все Договоры купли-продажи, все предложения, направляемые Продавцом Покупателю, а также на все направляемые Продавцом Покупателю приглашения к участию в тендерах и к размещению Заказов в отношении Продуктов.

1.4 ОУП могут модифицироваться, изменяться Продавцом, или некоторые из положений ОУП могут быть исключены из применения Продавцом. Изменения ОУП связывают Покупателя с даты их доставки Покупателю в той же форме и тем же способом, в котором данные ОУП были доставлены Покупателю.

1.5 В случае расхождений между содержанием ОУП и содержанием Договора купли-продажи или отдельных приложений к Договору купли-продажи, содержание Договора купли-продажи, а затем отдельных приложений имеет преимущественную силу перед ОУП.

1.6 Стороны настоящим однозначно исключают любую ссылку на общие положения и условия Покупателя.

1.7 Если в Договоре купли-продажи оговорены условия ИНКОТЕРМС [INCOTERMS], то преимущественную силу имеют положения ОУП, отклоняющиеся от оговоренных условий ИНКОТЕРМС, если в Договоре купли-продажи Стороны не согласовали иное.

1.8 Содержание настоящих условий ОУП было опубликовано на интернет-сайте Продавца по адресу: www.kan-therm.com

1.9 Настоящие ОУП не применяются к продаже Продукции, когда Покупатель является физическим лицом, приобретающим Продукцию с целью, не связанной с его/ее хозяйственной ни профессиональной деятельностью (потребитель).

2.0 Информация, размещенная на сайте Продавца, не является предложением в соответствии с Гражданским кодексом, а только приглашением к размещению заказов.

СТАТЬЯ 2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА (ПРОДУКТОВ).

Характеристики Продукта (Продуктов) изложены в Документации Продукции.

СТАТЬЯ 3.
ЗАКАЗЫ.

3.1 Продажа Продуктов осуществляется исключительно на основании Заказов, размещенных Покупателем у Продавца в соответствии с процедурой, описанной в статьях 3.2 и 3.3 ниже.

3.2 Заказы размещаются Покупателем по электронной почте, в письменной форме или по факсу.

3.3 Заказы выполняются при условии, что Продавец подтверждает принятие Заказа в течение 5 рабочих дней с момента его получения в соответствии с требованиями, указанными в статье 3.2. В случае, если Продавец не сможет выполнить Заказ из-за отсутствия заказанного ассортимента Продукции или по другим причинам, Продавец должен уведомить Покупателя с целью соответствующего изменения Заказа. Положения статей 3.2. и 3.3. применяются к изменению Заказа.

3.4 Поставки Продукции осуществляются единовременно или по частям в соответствии с графиком, указанным в Заказе. Датой единовременной поставки Продукции является дата, указанная в Заказе и подтвержденная Продавцом. В случае частичных поставок датой поставки Продукции является дата, названная в графике, указанном в Заказе, подтвержденном Продавцом.

3.5 Если поставка Продукции полностью или частично не сможет быть осуществлена в срок, Продавец обязан немедленно уведомить об этом Покупателя и согласовать с Покупателем новую дату поставки. Отмена (аннулирование) заказа всегда нуждается в письменном согласии Продавца.
 

СТАТЬЯ 4.
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1 Продавец вправе в любое время ввести минимальный объем или минимальную сумму заказа, которые должны быть выполнены Покупателем в стоимостном или количественном выражении.
 

СТАТЬЯ 5.
ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ

5.1 Выдача заказанной Продукции и их получение Покупателем происходят в месте, указанном в Заказе, а если данное место не указано – на складе Продавца в Белостоке.

5.2. Если Продукция не будет принята Покупателем в течение согласованного срока, Продавец имеет право взыскать с Покупателя все расходы, связанные с хранением и доставкой Продукции.

5.3 Датой поставки Продукции считается дата подписания накладной на отпуск товаров со склада и/или транспортной накладной и спецификации продукции, приложенной к данным документам.
Переход всех рисков и расходов, связанных с Продукцией, происходит при получении Продукции, в том числе перевозчиком, независимо от того, кто несет транспортные расходы.

5.4 Переход права собственности на Продукцию к Покупателю происходит в момент оплаты Продавцу общей стоимости Продукции и всей дебиторской задолженности, связанной с выполнением Заказа. Независимо от перехода права собственности Покупатель несет весь риск случайной гибели или случайного повреждения товара, находящегося в его владении или на хранении.
 

СТАТЬЯ 6.
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Подробные коммерческие условия будут указаны в каждом Договоре купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 7.
ЦЕНА.

7.1 Если Сторонами в письменной форме не согласовано иное, на польском рынке продукция будет продаваться Покупателю по ценам, указанным в действующем на день продажи Прайс-листе, размещенном на сайте или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте. На рынках, отличных от Польши, Продукция продается Покупателю по ценам, указанным в Прайс-листе, предназначенном для данного рынка, или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте.

7.2 Продавец оставляет за собой право в любое время изменять указанные в Прайс-листе цены реализации Продукции. Вышеуказанное не нуждается в изменении Договора купли-продажи, а только в предоставлении соответствующей информации Покупателю. Изменение цен не распространяется на Заказы, размещенные до изменения цен и принятые Продавцом.

7.3 К ценам Продукции, указанным в Прайс-листе, добавляется НДС по ставке, действующей на дату поставки Продукции.

7.4 Цена не включает страховые и транспортные расходы, а также другие оплаты любого рода, в частности, налоги, пошлины или другие государственные или местные сборы, которые могут взиматься в связи с поставкой, если иное не предусмотрено Договором купли-продажи.

7.5 Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, оплата за поставленную Продукцию должна быть произведена до получения Продукции.

7.6 Покупатель вправе засчитывать свои требования к Продавцу по Договору купли-продажи с требованиями Продавца только в том случае, если требования Покупателя вытекают из Договора купли-продажи и установлены вступившим в законную силу решением суда или иного органа, уполномоченного разрешать споры по претензиям, либо признаны Продавцом в письменной форме.
 

СТАТЬЯ 8.
РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

8.1 Расчетным документом является счет-фактура, выставленный в соответствии с фактическим состоянием и общеприменимым налоговым законодательством.

8.2 Все платежи производятся в безналичной форме путем перевода на банковский счет Продавца, указанный в счете-фактуре. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Продавца.
 

СТАТЬЯ 9.
ГАРАНТИЯ.

9.1 Продавец гарантирует, что продаваемая Продукция будет соответствовать Документации на Продукцию.

9.2 Данные, содержащиеся в информации о Продукции или в других проспектах, рекламных материалах, описаниях и т.д., основаны на текущем состоянии знаний и опыта Продавца. По этой причине вся информация должна рассматриваться только в качестве приблизительной информации, а не в качестве информации о качестве и характеристиках товара. Вышеуказанные данные не являются обоснованием для гарантий качества, свойств или срока жизни Продукции. Пригодность Продукции Продавца для использования по назначению должна быть проверена Покупателем.

9.3 Качество Продукции, поставляемой Покупателю, должно соответствовать требованиям общеприменимых положений польского законодательства.

9.4 Предоставляемая гарантия является единственной и исключительной ответственностью Продавца за недостатки поставленной Продукции, независимо от того, возникает ли такая ответственность из договора, правонарушения, и касается ли она ущерба или убытков, связанных с недостатками Продукции или вызванных ими. Продавец не несет ответственности в ином объеме, даже если расширенная ответственность будет вытекать из применяемых для продажи условий, заявлений, гарантий Покупателя или любых других подобных действий или заявлений, приводящих к расширению ответственности, будь то на основании закона или любой другой правовой основы.

9.5 Стороны настоящим полностью исключают законную гарантию на недостатки Продукции, предусмотренную положениями польского Гражданского кодекса [Kodeks Cywilny], включая статью 609 Гражданского кодекса.
 

СТАТЬЯ 10.
ЖАЛОБЫ.

10.1 Покупатель имеет право предъявлять претензии относительно количества или качества поставленной Продукции, соблюдая при этом следующие сроки:

а) в случае претензий по количеству Продукции, не соответствующей принятому Заказу – в течение 5 рабочих дней со дня получения Продукции.

б) в случае претензий по качеству Продукции, не соответствующих Статье 9 – в течение 60 дней со дня получения Продукции.

в) Покупатель должен направить протокол претензии Продавцу по почте, факсу или электронной почте в течение вышеуказанного срока. Продавец обязан рассмотреть поданную Покупателем претензию в течение 14 дней со дня получения протокола претензии, о чем Покупатель уведомляется в вышеуказанный срок по почте, факсу или электронной почте.

10.2 В случае принятия претензии Продавец обязан восполнить недостаток количества, отремонтировать или заменить Продукцию ненадлежащего качества на Продукцию надлежащего качества, поставив Покупателю во время выполнения следующего Заказа дополнительное количество Продукции на основании принятой претензии.

10.3 Направление претензии не освобождает Покупателя от обязанности оплатить стоимость Продукции, которой касается претензия.
 

СТАТЬЯ 11. 
ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ
Возврат Продукции принимается только в особо обоснованных случаях.

11.2 Возврату подлежит только полноценная Продукция из текущего предложения Продавца в каталоге.

11.3 Продукция должна быть возвращена в неповрежденной и полной заводской упаковке.

11.4 Возвратам не подлежит:
a) Нестандартный товар или товар, изготовленный по специальному заказу Покупателя,
b) Товар, приобретенный более 12 месяцев назад, считая со дня выставления счета-фактуры.

11.5 Возвращаемая Продукция должна быть упакована с четким разделением товарной партии на отдельные товары.

11.6 Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемой Продукции на время транспортировки. Продавец не несет ответственности за повреждения товара, возникшие во время транспортировки на склад Продавца и являющиеся следствием ненадлежащей защиты товара Покупателем.

11.7 Возвращенная Продукция, не соответствующая вышеуказанным требованиям, будет отправлена Покупателю за его счет.

11.8 Лицо, возвращающее Продукцию, обязано указать документы о продаже (номера счетов-фактур), на основании которых была приобретена возвращаемая Продукция.

11.9 Расчеты по возмещению производятся в форме корректировочного счета-фактуры, выставленного к первоначальному счету-фактуре на покупку.

11.10 В случае, если возвращаемая Продукция должна быть переупакована на складе Продавца, с Покупателя взимается 10% от общей суммы зарегистрированного возврата.
 

СТАТЬЯ 12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

12.1 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), независимо от причины данной ответственности, за: любые упущенные выгоды, выгоды от осуществления предпринимательской деятельности, выгоды от заключения договора, упущенные доходы или ожидаемые сбережения, а также любые косвенные убытки.

12.2 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), если невыполнение им договорных обязательств вызвано обстоятельствами, связанными с выполнением договоров, которые он был обязан заключить или выполнить за свой счет в связи с требованием или поручением Покупателя, независимо от характера таких обстоятельств.

12.3 Ответственность Продавца перед Покупателем либо по Договору купли-продажи, либо по правонарушениям (включая халатность или нарушение законных обязательств), независимо от причины такой ответственности, ограничивается суммой стоимости Продукции, из которой вытекает требование о возмещении ущерба, а если сумма требуемого возмещения ущерба меньше этой суммы, Продавец несет ответственность в пределах суммы ущерба.

12.4 Ограничения ответственности Продавца не исключают или ограничивают ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные халатностью Продавца или лиц, за которых Продавец несет ответственность.
 

СТАТЬЯ 13. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

Всю информацию, предоставленную Продавцом или от его имени в рамках Договора купли-продажи или в связи с ним Покупатель обязан рассматривать как конфиденциальную. Покупатель соглашается сохранять конфиденциальность информации и не распространять ее без предварительного письменного согласия Продавца, за исключением случаев, предусмотренных законом или соответствующими органами, а также использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях, связанных с исполнением Договора купли-продажи. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Продавца, а Покупатель возвращает ее Продавцу по первому требованию в письменной форме, без права сохранения ее копии.
 

СТАТЬЯ 14.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за любую задержку или иное нарушение исполнения Договора купли-продажи в результате такой задержки, если такая задержка вызвана причинами, находящимися вне ее контроля. В этом случае Сторона вправе получить соответствующее продление срока для исполнения своих обязательств. В случае обстоятельств непреодолимой силы (как определено ниже), Сторона, у которой произошла задержка или которой нанесен ущерб, должна как можно скорее, но в любом случае в течение семи (7) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, проинформировать другую Сторону с указанием характера обстоятельства непреодолимой силы, а также его приблизительной продолжительности. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 14 дней или ожидается, что они будут продолжаться более 21 дней, Продавец имеет право расторгнуть Договор купли-продажи с даты представления такого заявления Покупателю.

14.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, приводящие к убыткам или задержкам, вызванные законами или постановлениями и указами любого из правительств (де-факто или де-юре), природными явлениями, такими как землетрясения и наводнения, пожары, беспорядки, войны, забастовки, кораблекрушения, эмбарго на перевозку товаров или другие причины, крупномасштабный дефицит энергоносителей, которые являются непредвиденными и неподконтрольными Сторонам и препятствуют полному или частичному выполнению обязательств по Договору купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 15.
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Все решения, подлежащие защите в качестве Прав на интеллектуальную собственность, включая торговые марки, спецификации, чертежи, информацию, формы, приборы, инструменты и другие материалы, связанные с Продукцией и процессом производства Продукции, являются и остаются собственностью Продавца или компании, входящей в группу капитала Продавца. Покупатель не имеет и не будет приобретать никаких прав, титулов или интересов в отношении любых прав интеллектуальной собственности, и продажа Продукции, содержащей Права интеллектуальной собственности, не предоставляет Покупателю никаких прав или титулов на Права интеллектуальной собственности.
 

СТАТЬЯ 16.
САНКЦИИ

Покупатель будет соблюдать все применимые положения закона и другие постановления и распоряжения государственных властей, действующие в стране, юрисдикция которой подлежит применению, и не будет нарушать любые применимые к нему национальные или международные торговые, экономические или финансовые санкции или эмбарго («Санкции»). Покупатель заявляет, что ни он, ни кто-либо из его директоров, должностных лиц, агентов, работников или аффилированных лиц, ни любой конечный пользователь Продукции не подпадает под действие каких-либо санкций или полностью или частично, прямо или косвенно принадлежит какой-либо стороне либо контролируется какой-либо стороной, подпадающей под действие каких-либо санкций. Покупатель заявляет, что в настоящее время он обладает всеми соответствующими процедурами и в течение срока действия Договора купли-продажи приложит усилия для обеспечения действия всех соответствующих процедур, мер мониторинга и внутреннего контроля для обеспечения соблюдения всех применимых к нему Санкций. Покупатель заявляет, что он не будет прямо или косвенно реэкспортировать, перепродавать или иным образом отчуждать Продукцию в любой стране, на которую наложено эмбарго в соответствии с законами и правилами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза или Соединенных Штатов. Кроме того, Покупатель подтверждает, что Продукция не будет использоваться для деятельности, связанной с проектированием, разработкой, производством, использованием или хранением ядерного, химического, биологического оружия или ракет.
 

СТАТЬЯ 17.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Договор купли-продажи регулируется и толкуется в соответствии с польским материальным правом, исключая коллизионные нормы и положения Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года.
 

СТАТЬЯ 18.
ПРАВИЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ.

Все споры и претензии, вытекающие из Договора купли-продажи, в том числе любые споры, связанные с его нарушением, прекращением или недействительностью, неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказа, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по гарантии, которые не были разрешены Сторонами мирным путем, подлежат разрешению польскими судами общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.
 

СТАТЬЯ 19.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

19.1 С учетом Статьи 1.4. и Статьи 7.2. ОУП, Договор купли-продажи может быть изменен или дополнен полностью или частично в любое время в письменной форме. Изменения Договора купли-продажи действительны при условии, что они составлены в виде письменного приложения, подписанного лицами, уполномоченными представлять Стороны.

19.2 Покупатель не должен передавать какие-либо или все свои права или обязательства по Договору купли-продажи третьим лицам без предварительного письменного согласия Продавца.

19.3 Если какое-либо положение Договора купли-продажи будет признано компетентным судом любой юрисдикции недействительным или неисполнимым, Стороны обязуются заменить такое положение альтернативным положением, наиболее близким по объему, действию и исполнимости к первоначальному положению, при этом остальные положения Договора купли-продажи остаются в силе.

19.4 Размещая Заказ на покупку, Покупатель заявляет и гарантирует Продавцу, что он имеет полное право и полномочия на заключение Договора купли-продажи, все необходимые действия компетентных органов Покупателя были предприняты для одобрения заключения и исполнения Договора купли-продажи и отсутствуют договорные обязательства или иные обязанности, которые препятствовали бы ему подписать или исполнить Договор купли-продажи.

19.5 Если в ОУП прямо не предусмотрено иное, все уведомления и переписка Сторон Договора купли-продажи должны доставляться Продавцу по адресу, указанному в статье 1.2(c) ОУП, а Покупателю - по адресу, указанному в Заказе. Любая переписка, уведомления или любые другие сообщения или заявления в письменной форме, направленные Стороной другой Стороне заказным письмом по последнему адресу для переписки, указанному такой другой Стороной в соответствии с Договором, считаются надлежащим образом врученными другой Стороне, причем датой вручения считается также дата истечения срока получения переписки в почтовом отделении с момента первого уведомления о получении заказного письма, направленного по последнему адресу для переписки, указанному другой Стороной, или возвращения переписки почтовым отделением с пометкой «адресат неизвестен» или аналогичной.

19.6 В случае, если Продавец передаст Покупателю ОУП на языке, отличном от языка, на котором заключен Договор купли-продажи (язык договора), то данная версия будет служить исключительно для облегчения их понимания. В случае расхождений в толковании ОУП преимущественную силу имеет текст на языке договора.

Приложение 1 к Общим условиям продажи компании Kan sp. z o.o.

Информационное обязательство, упомянутое в абз. 1 и 2 статьи 13 Общего регламента по защите данных (GDPR) от 27 апреля 2016 года.

1. Контролером персональных данных Покупателей – физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, является KAN sp. z o.o. ul. Здройова 51, 16-001 Клеосин.

2. Инспектор по защите персональных данных компании KAN sp. z o.o. доступен по адресу электронной почты: [email protected].

3. Персональные данные, предоставленные Контролеру, обрабатываются исключительно в целях исполнения договора купли-продажи и предъявления требований, вытекающих из заключенного Договора.

4. Предоставленные Покупателями персональные данные не будут передаваться другим получателям или в третью страну.

5. Предоставленные персональные данные будут храниться в течение всего срока действия договора, а также в течение срока действия любых требований, вытекающих из договора.

6. Покупатели, предоставляющие свои персональные данные, имеют право доступа к содержанию данных, право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на переносимость данных, право на возражение против обработки.

7. Субъекты данных также имеют право подать жалобу Президенту Управления по защите персональных данных, если они считают, что обработка персональных данных Продавцом нарушает положения Общего регламента по защите данных от 27 апреля 2016 года (GDPR).

8. Персональные данные Покупателей будут обрабатываться с помощью автоматизированных средств, включая профилирование. Автоматизированное принятие решений будет осуществляться при участии человеческого фактора и с соблюдением принципов прозрачности, законности и адекватности с целью оценки определенных персональных факторов, таких как предпочтения в отношении продуктов, экономическое положение, вкусы, а следствием такой обработки будет выбор предложения в зависимости от потенциальных потребностей Покупателей.

9. Любое предоставление Покупателями персональных данных является добровольным, но необходимым для заключения и исполнения Договора.
 

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. действуют с 23/11/2018.

Nastavení Cookies

Používáme soubory cookie, abychom mohli poskytovat různorodé služby, neustále je zlepšovat, zobrazovat reklamy podle vašich preferencí na našich internetových stránkách a zpřístupňovat funkce sociálních sítí. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a umožnění používání jejich funkcí. S vaším souhlasem používáme také analytické soubory cookie pro vylepšení našich internetových stránek a marketingové soubory cookie pro zobrazování reklam a obsahu na našich internetových stránkách. Zjistěte více o souborech cookie a jejich používání.
Kliknutím na „Souhlasím se vším“ vyjadřujete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na „Nastavit soubory cookie“ si můžete vybrat, se kterými soubory cookie souhlasíte. Kdykoliv můžete změnit nastavení souborů cookie nebo odvolat svůj souhlas.

Nastavení Cookies

Tento nástroj pomáhá vybrat a deaktivovat různé tagy/trackery/analytické nástroje používané na této internetové stránce.